Hotărârea nr. 832/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Bei Constantin-Marius şi Bei Ioana-Mihaela, reprezentând suprafaţa de 97 mp, teren identificat cu nr. cadastral 4562/2, înscris în CF 182539 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cimbrului, cu destinaţia de „drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acceptarea ofertei de donație depusă de soții Bei Constantin-Marius și Bei loana-Mihaela, reprezentând suprafața de 97 mp, teren identificat cu nr. cadastral 4562/2, înscris în CF 182539 - Oradea, situat în mun. Oradea, str.

Cimbrului, cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 21265 din 30.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației, reprezentând suprafața de 97 mp, teren identificat cu nr. cadastral 4562/2, înscris în CF 182539 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cimbrului, cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare, nr. 1030 din 17.09.2013, a Biroului Notarial -“Matei-Tămaș” din Oradea, soții Bei Constantin-Marius și Bei loana-Mihaela-Nicoleta, donează, Municipiului Oradea, suprafața de 97 mp teren, identificat cu nr. cadastral 4562/2, înscris în CF 182539 - Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin (3) și art. 121, alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Bei Constantin-Marius și Bei Ioana-Mihaela- Nicoleta, reprezentând suprafața de 97 mp, teren identificat cu nr. cadastral 4562/2, înscris în CF 182539 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cimbrului, cu destinația de „drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Arhitectului Șef;

 • -  Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • -  PMO - Direcția Tehnică;

 • -  Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • -  AIO - Serviciul Terenuri;

 • -  AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -  soții Bei Constantin-Marius și Bei Ioana-Mihaela-Nicoleta prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 832


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila