Hotărârea nr. 829/2013

privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 şi 166460, înscrise în CF nr. 160701 şi 166460 - Oradea,situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I - în favoarea S.C. Plexus Services Ro S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind darea acordului pentru vânzarea suprafeței de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, înscrise în Cf nr. 160701 și 166460 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I - în favoarea S.C. Plexus Services Ro S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21266 din 29.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea, darea acordului pentru vânzarea suprafeței de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, înscrise în CF nr. 160701 și 166460 - Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea I - în favoarea S.C. Plexus Services Ro S.R.L.,

Conform CF, nr. 160701 și 166460 - Oradea, terenul identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, este proprietatea privată a Municipiului Oradea, iar construcțiile C1, C2, C3 și C4 reprezentând Hală depozitare, Hală de producție, Corp administrativ, în regim de înălțime P + 1E parțial, cu aria construită de 22.145 mp, respectiv aria desfășurată de 26.716, 84 mp, Casa poartă 1, Casa poartă 2 și Camera de pompe ce au aria construită de 133, 16 mp sunt proprietatea S.C. Plexus Services Ro S.R.L.,

Potrivit art. 6.1.3, alin. (2), din Contractul de concesiune, nr. 19 din 2010, concesionarul va achita cu titlu de preț de vânzare, diferența rezultată prin scăderea din valoarea concesiunii, redevența totală, plătită până la momentul cumpărării, urmând ca S.C. Plexus Services Ro S.R.L. să achite valoarea de 609.050, 46 Euro (adică 696.104 Euro - 87.053, 54 Euro) pentru cumpărarea suprafeței de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460 - Oradea,

În baza art. 6.1.2 din Contractul de concesiune nr. 19 din 16.10.2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. b), art. 45, alin. (3) și art. 123, alin (3) a Legii nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Contractul de vânzare - cumpărare având ca obiect suprafața de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, înscrise în CF nr. 160701 și 166460 - Oradea, prezentat în anexa nr. 1 - ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă vânarea suprafeței de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, înscrise în CF nr. 160701 și 166460 - Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea I - în favoarea S.C. Plexus Services Ro S.R.L.

Art.3. Se aprobă prețul de 609.050, 46 Euro, fără TVA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 8 euro/ mp și redevența totală achitată (adică 696.104 Euro - 87.053, 54 Euro), pentru vânzarea suprafeței de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, înscrise în CF nr. 160701 și 166460 - Oradea.

Art.4. Se mandatează S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A. și Administrația Imobiliară Oradea, prin reprezentanții lor legali, pentru întocmirea și semnarea Contractului de vânzare-cumpărare a suprafeței de 87.013 mp teren, identificat cu nr. cadastrale 160701 și 166460, înscrise în CF nr. 160701 și 166460 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, prezentat în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare S.C. Plexus Services Ro S.R.L. va semna Contractul de administrare cu S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -        Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -       Primarul Municipiului Oradea;

-      S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A.;

  • -       Administrația Imobiliară Oradea (A.I.O.);

  • -       AIO - Serviciul Terenuri;

  • -       AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

  • -       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea;

  • -      S.C. Plexus Services Ro S.R.L. prin grija SC EurobusinessParc Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 829

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.