Hotărârea nr. 826/2013

pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 4926/41, înscris în CF 160412 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 83 (Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui Kis Alexandru

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 4926/41,

înscris în CF 160412 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 83 (Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui Kis Alexandru

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21173 din 29.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, vânzarea suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 4926/41, înscris în CF 160412 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 83 (Cartierul Tineretului),

Conform CF 160412 - Oradea suprafața de 250 mp teren, identificat nr. cadastral 4926/41 (provenită din conversia de

pe hârtie a CF 4180 - Oradea) este proprietatea Municipiului Oradea,

Acest teren a fost transmis, în folosință gratuită, d-lui. Kis Alexandru, prin Contractul de comodat nr. 7609 din 05.04.2004, în baza Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Dl. Kis Alexandru a edificat o casă P+M, înscrisă în CF-ul mai sus menționat, cu nr. cadastral 4926/41-C1,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, nr. 28 din 31.01.2013, s-a aprobat prețul de 15 Euro/ mp plus T.V.A. (18,6 Euro cu TVA inclus), pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15 din 2003, aprobate / inițiate în cursul anului 2013,

În baza art. 8 a Legii, nr. 15 din 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.„c”, alin. (5), lit. „b”, art. 45, alin.(3) și art. 123 alin. 3) a Legii nr. 215 din 2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 4926/41, înscris în CF 160412 -

Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a CF 4180 Oradea), în favoarea d-lui. Kis Alexandru, titular al Contractului de

comodat nr. 7609 din 05.04.2004.

Art.2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art.1 din prezenta Hotărâre, este de 15 Euro/mp plus T.V.A., (18,6 Euro cu TVA inclus), aprobat prin H.C.L. Oradea, nr. 28 din 31.01.2013.

Art.3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art.1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, dar nu mai târziu de data de 31.12.2013.

Art.4. Neîncheierea Contractului de vânzare-cumpărare pentru acest teren, identificat cu nr. cadastral 4926/41, până la data de 31.12.2013, atrage nulitatea absolută a prezentei Hotărâri.

Art.5. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea, prin Directorul General - dl. Cristian Beltechi, pentru semnarea Contractului de vânzare - cumpărare a terenului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Kis Alexandru.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • -   A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • -   Dl. Kis Alexandru prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 826


Lascu Tudor Sebastian CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.