Hotărârea nr. 823/2013

pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 172059, înscris în CF 172059 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Câmpan Adrian - Sorin şi Câmpan Elena - Rodica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 172059, înscris în CF 172059 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (Cartierul Tineretului) în favoarea soților Câmpan Adrian - Sorin și Câmpan Elena - Rodica

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21174 din 29.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, vânzarea suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 172059, înscris în CF 172059 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 83 (Cartierul Tineretului).

În conformitate cu extrasul de CF 172059 - Oradea suprafața de 250 mp teren, identificat nr. cadastral 172059 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 86894 - Oradea) este proprietatea Municipiului Oradea. Pe terenul precizat, dl. Caba Daniel a edificat în condițiile Legii 15 din 2003, o casă P+1E identificată cu nr. cadastral 172059-C1, înscrisă în CF mai sus menționată.

Conform Antecontractului de vânzare - cumpărare, cu încheierea de autentificare, nr. 3496 din 22.10.2013, a Biroului Notarului Public - Bodea Raluca - Georgiana din Oradea, dl. Caba Daniel își manifestă opțiunea de a vinde, respectiv dl. Câmpan Adrian - Sorin și soția sa, de a cumpăra casa înscrisă în CF nr. 172059 - Oradea, cu nr. cadastral 172059-C1.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, nr. 28 din 31.01.2013, s-a aprobat prețul de 15 Euro / mp plus T.V.A. (adică 18,6 Euro cu TVA inclus), pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15 din 2003, aprobate / inițiate în cursul anului 2013.

Având în vedere prevederile art. 8 a Legii nr. 15 din 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul pentru înstrăinarea de către actualul proprietar al construcției notată în CF 172059 Oradea, dl. Caba Daniel, în favoarea promitenților cumpărători, soții Câmpan Adrian-Sorin și Câmpan Elena-Rodica, condiționat de încheierea cu Municipiul Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea, a Contractului de vânzare - cumpărare pentru suprafața de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 172059, înscris în CF 172059 - Oradea, concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare a casei.

Art.2. Se aprobă vânzarea suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 172059, înscris în CF 172059 - Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a CF 4180 - Oradea), al cărui titular este, potrivit Contractului de comodat nr. 9812 din 2004, dl. Caba Daniel (promitent vânzător), în favoarea promitenților cumpărători ai casei, soții Câmpan Adrian-Sorin și Câmpan Elena -Rodica, în conformitate cu Antecontractul de vânzare - cumpărare încheiat de aceștia.

Art.3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 3 din prezenta Hotărâre este de 15 Euro / mp, plus T.V.A., (adică 18,6 Euro / mp cu TVA inclus) aprobat prin H.C.L. Oradea nr. 28 din 31.01.2013.

Art.4. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 3 din prezenta Hotărâre se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, dar nu mai târziu de data de 31.12.2013.

Art.5. Neîncheierea Contractului de vânzare-cumpărare pentru acest teren, identificat cu nr. cadastral 172059, până la data de 31.12.2013, atrage nulitatea absolută a prezentei Hotărâri.

Art.6. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea, prin Directorul General - dl. Cristian Beltechi, pentru semnarea Contractului de vânzare - cumpărare a terenului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -    A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • -    A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

  • -   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • -    Dl. Câmpan Adrian-Sorin și soția sa, d-na. Câmpan Elena-Rodica - prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 823

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.