Hotărârea nr. 822/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 9.711 mp,reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, str. Aurel Vlaicu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.711 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, str. Aurel Vlaicu

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21179/29.10..2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.711 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, str. Aurel Vlaicu.

În conformitate cu Schița cadastrală, imobilul din mun. Oradea, str. Aurel Vlaicu, se constituie prin dezlipirea suprafeței de 9.711 mp teren, din nr. topo. 2207.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea terenului, identificat cu nr. topo 2207, în suprafață de 9.783 mp, din teritoriul cadastral Sântandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 59312 din 03.09.2013, reprezentând „drum” - proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art. 2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.711 mp, astfel:_______________________________________________________________________________________________________________ carte funciară, a imobilului cu suprafața de 9.711 mp, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, strada Aurel Vlaicu.

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo.

din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF sau

Adeverința

în care este înscris

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral

-mp-

9.711

2207

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 59312. din 03.09.2013

9.783

9.711

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de


Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum - în mun. Oradea, strada Aurel Vlaicu.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • - AIO - Serviciul Terenuri;

 • - AIO - Serviciul Cadastru;

 • - AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 822

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.