Hotărârea nr. 820/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 9.529 mp şi 6.479 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia - drum în mun. Oradea, strada Barcăului – tronsoanele IV şi V

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 9.529 mp și 6.479 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, strada Barcăului - tronsoanele IV și V

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21184 din 29 .10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune spre aprobare Consiliului Local, Planului de amplasament și delimitare a imobilelor:

 • - tronson 4 - în suprafață de 9.529 mp,

 • - tronson 5 - în suprafață de 6.479 mp,

reprezentând teren-proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Barcăului, tronsoanele 4 și 5,

Strada Barcăului este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 2002, la pozițiile nr. 72 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu Schițele cadastrale, imobilul din mun. Oradea, str. Barcăului - tronson 4 - se constituie din suprafața de 9.529 mp teren, ce provine din nr. topo. 2892, 1602/4, 1626/64 și 3049/1 iar - tronson 5 - se constituie din suprafața de 6.479 mp teren, ce provine din nr. topo 2892 și 1605/16, toate din teritoriul cadastral Sântandrei,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară, pentru înscrierea terenurilor, identificate cu:

 • -   nr. topo 2892   - în suprafață de 10.290 mp,

 • -   nr. topo 3049/1 - în suprafață de 6.450 mp,

toate din teritoriul cadastral Sântandrei, identificate cu Adeverințele O.C.P.I. Bihor, nr. 55929/2013 și 33354/2013, reprezentând drum - proprietate publică a Municipiul Oradea.

astfel:


Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 9.529 mp și 6.479 mp,

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo. din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF sau Adeverința care este înscris

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirtea nr. cadastral -mp-

9.529

2892

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 55929 din 20.08.2013

10.290

4.079

1602/4

CF nr. 2267 - Sântandrei

3.621

3.838

1626/64

1.094

3049/1

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 33354 din 20.05.2013

6.450

1.686

6.479

2892

Conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 55929 din 20.08.2013

10.290

6.211

1605/16

CF nr. 2267 - Sântandrei

3.676

268

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imo

biliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de


Carte funciară, a imobilelor, identificate la art. 2 prin prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația - drum public - strada Barcăului, astfel:

 • -   suprafața de 9.529 mp, reprezentând tronson 4,

 • -   suprafața de 6.479 mp, reprezentând tronson 5.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul - drum în mun. Oradea, strada Barcăului - tronsoanele IV, V.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •  Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

 • Primăria municipiului Oradea - Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • PMO - Direcția Tehnică;

 • Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

AIO - Serviciul Terenuri;

AIO - Serviciul Cadastru;

AIO - Serviciul Financiar-Contabil;

 • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 820


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.