Hotărârea nr. 818/2013

pentru înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a unei suprafeţe de 1.760 mp, cu nr. cadastral 3750, înscris în CF 153928 - Oradea ,respectiv stabilirea destinaţiei de „Parc public” pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Oţelarilor

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a unei suprafețe de 1.760 mp, cu nr. cadastral 3750, înscris în CF 153928 - Oradea ,

respectiv stabilirea destinației de „Parc public” pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Oțelarilor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21197 din 29.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea înscrierii în proprietatea publică a municipiului Oradea a unei suprafețe de 1.760 mp, cu nr. cadastral 3750, și stabilirea destinației de „Parc public” pentru terenul situat în mun. Oradea, str. Oțelarilor, urmare a rezilierii, prin denunțare unilaterală din partea comodantului, a Contractului de comodat, nr. 181 din 06.08.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară și Parohia Ortodoxă „Sfânta Vineri”;

Terenul luat în studiu a fost atribuit în folosință gratuită - Parohiei Ortodoxe „Sfânta Vineri”, în baza Contractului de comodat, nr. 181 din 06.08.2008, pentru realizarea obiectivului „Centru social și Birouri de consiliere a persoanelor nevoiașe”. Termenul de realizare a construcției a fost, inițial, la data de 06.08.2009, prelungit, ulterior, până la data de 01.08.2010;

Întrucât, Parohia nu a obținut Autorizația de construcție în termenul stabilit, nici până la această dată, Administrația Imobiliară Oradea, a notificat Parohia Ortodoxă „Sfânta Vineri” cu privire la denunțarea unilaterală a Contractului, situație în care terenul revine în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, liber de sarcini;

Astfel, pe suprafața de 1.760 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, pe str. Oțelarilor, se propune amenajarea

unui Parc public;

Având în vedere prevederile pct. 5.1, lit. d) din Contractul de comodat, nr. 181 din 2008, respectiv ale Actului adițional, nr. 1 din 2008, la acest Contract, încheiat între Administrația Imobiliară și Parohia Ortodoxă „Sfânta Vineri”;

În baza Legii, nr. 24 din 2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 414 din 22.05.2008, privind aprobarea atribuirii, în folosință gratuită, a terenului în suprafață de 1.760 mp, identificat cu nr. cadastral 3750, înscris în CF NDF 2542 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Oțelarilor FN, către Parohia Ortodoxă „Sfânta Vineri” în vederea construirii unui Centru social.

Art.2. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea, a suprafeței de 1.760 mp teren, cu nr. cadastral 3750, înscris în CF 153928 - Oradea, având categoria de folosință - zonă verde.

Art.3. Se aprobă demararea Proiectului de investiții “Parc public”, pe terenul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, având suprafața de 1.760 mp, situat în municipiul Oradea, str. Oțelarilor.

Art.4. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la ”terenul public”, reprezentat de suprafața de 1.760 mp cu nr. cadastral 3750, înscris în CF 153928 - Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •     Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •     Primarul Municipiului Oradea;

  • •     Direcția Tehnică;

  • •     Instituția Arhitectului Șef;

  • •     Direcția Economică - Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări de gestiune;

  • •     Administrația Imobiliară Oradea;

  • •     AIO - Serviciul Terenuri;

  • •     Oficiul județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •     Parohia Ortodoxă „Sfânta Vineri” prin grija AIO.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 818

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.