Hotărârea nr. 815/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.814 mp teren,respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestui imobil, situat în municipiul Oradea, str. Nojoridului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.814 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestui imobil, situat în municipiul Oradea, str. Nojoridului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 20700 din 22.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitarea a imobilului, cu suprafața de 4.814 mp teren, identificat cu nr. top. 8589/7, înscris în CF nr. 69345 - Oradea, situat în municipiul Oradea, strada Nojoridului, F.N.

În conformitate cu CF nr. 69345 - Oradea, terenul cu nr. top. 8589/7, se află în proprietatea orașului Oradea, în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare, întăbulat la Cartea Funciară cu încheierea nr. 1672 din 1934.

Având în vedere Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45, alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 4.814 mp, astfel:

Suprafață nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo.

din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris

nr. topo

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

M e n ț i u n i

4.814

8589/7

69345 - Oradea

57.507

Teren-      proprietatea publică a

Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 4.814 mp., constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări de gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

-   Serviciul Cadastru

  • -   Serviciul Financiar-Contabil

  • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 31 octombrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 815