Hotărârea nr. 813/2013

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.599 mp şi 4.057 mp, reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia de - drum în mun. Oradea, str. Alexandru Sahia, tronsoanele I şi II

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 1.599 mp și 4.057 mp, reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinația de - drum în mun. Oradea, str. Alexandru Sahia, tronsoanele I și II

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 20696 din data de 22.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, în suprafață de 1.599 mp și 4.057 mp, reprezentând teren, domeniul public al municipiului Oradea, cu destinația de - drum în mun. Oradea, strada Alexandru Sahia, tronsoanele I și II,

Strada Alexandru Sahia este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 2002, la pozițiile nr. 24 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu schițele cadastrale, anexate, imobilul din mun. Oradea, str. Alexandru Sahia se constituie, prin dezlipirea suprafeței de 1.599 și 4.057 mp teren, din nr. topo. 2585 și nr. topo 2841 - teritoriul cadastral Sântandrei,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată; Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea terenurilor, identificate cu:

 • - nr. topo 2585 în suprafață de 4.341 mp.

 • - nr. topo 2841 în suprafață de 4.057 mp.

ambele din teritoriul cadastral Sântandrei, identificate cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 55929 din 20.08.2013, reprezentând „drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se a

probă constituirea Planurilor de amplasament și delimit

are a imobilelor cu suprafața de 1.599 și 4.057mp , astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF sau adeverința în care este înscris

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral

-mp-

1.599

2585

Conform Adeverinței

O.C.P.I. Bihor nr. 55929 din 20.08.2013

4341

1.599

4.057

2841

4057

4.057

Art.3. Se aprobă înscrierea în evic

ențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 2

două) noi coli de Carte funciară, a

imobilelor, cu suprafața de 1.599 și 4.057 mp, identificate la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Alexandru Sahia, astfel:

 • -    suprafața de 1.599 mp, reprezentând tronson 1.

 • -   suprafața de 4.057 mp, reprezentând tronson 2.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul - drum în mun. Oradea, str. Alexandru Sahia, tronsoanele I și II.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • -   PMO - Direcția Tehnică;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • -   AIO - Serviciul Terenuri,

 • -   AIO - Serviciul Cadastru;

 • -    AIO - Serviciul Financiar-contabil;

 • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 813

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.