Hotărârea nr. 812/2013

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi numiţii Wagner Elisabeta, Oszvald Tünde-Enikő şi Ozvald Arpád-Sándor proprietari ai terenului în suprafaţă 290 mp, afectat de proiectul lucrării de utilitate publică ”Modernizare strada Ţiglarilor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și numiții Wagner Elisabeta, Oszvald Tunde-Eniko și Ozvald Arpâd-Sândor proprietari ai terenului în suprafață 290 mp, afectat de proiectul lucrării de utilitate publică ”Modernizare strada Țiglarilor”

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 20702 din data de 22.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și doamnele Wagner Elisabeta, Oszvald Tunde-Eniko, respectiv domnul Oszvald Arpâd-Sândor,

Prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea, nr. 363 din 30.05.2013, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ''Modernizare strada Țiglarilor”,

Conform coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local: “Modernizare str. Țiglarilor”, din suprafața totală a coridorului - de 2.380 mp, 290 mp aparțin doamnelor Wagner Elisabeta, Oszvald Tunde-Eniko și domnului Oszvald Arpâd-Sândor,

Terenul proprietate privată oferit la schimb Municipiului Oradea, de către coproprietarii menționați anterior, este afectat de investiția de utilitate publică precizată,

Schimbul de terenuri se va efectua, în echivalent valoric, în baza Rapoartelor de evaluare întocmite de un evaluator autorizat, membru A.N.E.V.A.R., prin care se vor stabili valorile de piață ale terenurilor ce fac obiectul schimbului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (4), din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de S.C. ALASSO COMPANY S.R.L., reprezentând valoarea de piață a imobilelor cu suprafața de 290 mp fiecare, identificate conform art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imo

bilului cu suprafața de 290 mp teren, astfel:

Suprafața

nr cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

pt. constituirea nr. cadastral

-mp-

290

264/5

99 - Seleuș

290

290

Art.3. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadas

tral constituit conform Planului de


amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, precum și înscrierea terenului în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri în următorul sens:

  • - doamnele Wagner Elisabeta, Oszvald Tunde-Eniko și domnul Oszvald Arpâd-Sândor, proprietari în cote părți egale, oferă la schimb suprafața totală de 290 mp, în valoare de 31.900 (fără T.V.A.), teren din nr. cadastrale 15858 și 6578, înscrise în CF 87541 - Oradea, respectiv 4631 ndf - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Țiglarilor.

  • - Municipiul Oradea oferă, la schimb, suprafața de 290 mp, în valoare de 30.064 lei (inclusiv T.V.A.), teren identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre, situat în mun. Oradea, str. Eforiei.

Art.5. Diferența de valoare a proprietăților copermutate, în sumă de 1.836 lei, nu se va compensa între proprietari.

Art.6. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință “Teren public -drum”, a suprafeței de 262 mp teren, din nr. cadastral 15858 - Oradea, respectiv a suprafeței de 28 mp teren, din nr. cadastral 6578 - Oradea, afectat de lucrarea de investiție publică “Modernizare strada Țiglarilor“ după perfectarea tranzacției imobiliare menționate la art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art.7. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietăți conform art. 4 din prezenta Hotărâre, se vor suporta de la bugetul local.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

Serviciul Terenuri;

Serviciul Financiar-Contabil;

D-na. Wagner Elisabeta, d-na. Oszvald Tunde-Eniko și dl. Oszvald Arpâd-Sândor prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 812

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.