Hotărârea nr. 811/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Kovács Vasile şi Kovács Maria reprezentând suprafaţa de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178072, înscris în CF 178072 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 38, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru acceptarea ofertei de donație depusă de soții Kovâcs Vasile și Kovâcs Maria reprezentând suprafața de 61 mp,

teren identificat cu nr. cadastral 178072, înscris în CF 178072 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 38, cu

destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 20706 din data de 22.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației, reprezentând suprafața de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178072, înscris în CF 178072 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 38, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheierea de autentificare, nr. 805 din 16.04.2013, a Biroului Notarial -Măduța loana-Adina din Oradea, soții Kovâcs Vasile și Kovâcs Maria, donează Municipiului Oradea suprafața de 61 mp teren, identificat cu nr. cadastral 178072, înscris în CF 178072 - Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Kovâcs Vasile și Kovâcs Maria, reprezentând suprafața de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral 178072, înscris în CF 178072 -Oradea, situatîn mun. Oradea, str. Piersicilor nr. 38, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • •   Direcția Tehnică;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • •   AIO - Serviciul Terenuri;

 • •   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •   soții Kovâcs Vasile și Kovâcs Maria prin grija Serviciului Terenuri

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 811                                                                       SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.