Hotărârea nr. 810/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Derda Iuliu-Marinel-Ionel şi Derda Florica-Mirela reprezentând suprafaţa de 48 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182483, înscris în CF 182483- Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 51C, cu destinaţia de „drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acceptarea ofertei de donație depusă de soții Derda luliu-Marinel-Ionel și Derda Florica-Mirela reprezentând suprafața de 48 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182483, înscris în CF 182483- Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 51C, cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 20705 din data de 22.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației, reprezentând suprafața de 48 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182483, înscris în CF 182483 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 51C, cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare, nr. 476 din 30.09.2013, a Biroului Notarial - Popescu Victoria din Oradea, soții Derda Iuliu-Marinel-Ionel și Derda Florica-Mirela, donează Municipiului Oradea suprafața de 48 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182483, înscris în CF 182483 - Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Derda Iuliu-Marinel-Ionel și Derda Florica-Mirela, reprezentând suprafața de 48 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182483, înscris în CF 182483 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Podgoria nr. 51C, cu destinația de „drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •  Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

  • •  Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • •  AIO-Serviciul Terenuri;

  • •  AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   soții -Derda Iuliu Marinel-Ionel și Derda Florica-Mirela prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 810                                                                   SECRETAR

Ionel Vila