Hotărârea nr. 809/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie, depusă de fraţii Dacin Şerban-Liviu şi Dacin Raluca-Irina, reprezentând suprafaţa de 44 mp, teren identificat cu nr. cadastral 182598, înscris în CF 182598 - Oradea, situat în mun. Oradea, între str. Veteranilor şi str. Trotuşului, cu destinaţia de „drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru acceptarea ofertei de donație, depusă de frații Dacin Șerban-Liviu și Dacin Raluca-Irina, reprezentând suprafața de 44 mp, teren identificat cu nr. cadastral 182598, înscris în Cf 182598 - Oradea, situat în mun. Oradea, între str. Veteranilor și str. Trotușului, cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 20704 din data de 22.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației, reprezentând suprafața de 44 mp, teren identificat cu nr. cadastral 182598, înscris în CF 182598 - Oradea, situat în mun. Oradea, între str. Veteranilor și str. Trotușului, cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheierea de autentificare, nr. 1331 din 08.10.2013, a Biroului Notarial - Moș Gheorghe din Oradea, dl. Dacin Șerban-Liviu și d-ra. Dacin Raluca-Irina, donează Municipiului Oradea suprafața de 44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182598, înscris în CF 182598 - Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de dl. Dacin Șerban-Liviu și d-ra. Dacin Raluca-Irina, reprezentând suprafața de 44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182598, înscris în CF 182598 - Oradea, situat în mun. Oradea, între str. Veteranilor și Str. Trotușului, cu destinația de „drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație, în formă autentică, respectiv achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • •   Direcția Tehnică;

 • •  Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • •  AIO-Serviciul Terenuri;

 • •  AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •   dl. Dacin Șerban-Liviu și d-ra. Dacin Raluca-Irina prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 809


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila