Hotărârea nr. 808/2013

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile – proprietate privată, reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, afectate de obiectivul de investiţie ”Modernizare strada Ţiglarilor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile - proprietate privată, reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, afectate de obiectivul de investiție "Modernizare strada Țiglarilor”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 20707 din data de 22.10.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile, reprezentând terenuri, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, situate în mun. Oradea, afectate de obiectivul de investiție "Modernizare str. Țiglarilor",

Având în vedere că, din punct de vedere urbanistic zona adiacentă străzii Țiglarilor s-a dezvoltat constant, în mod deosebit prin construirea de locuințe rezidențiale în Cartierul Prima Casa, s-a propus realizarea unei investiții de interes public local, prin modernizarea străzii mai sus menționate,

Prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea, nr. 363 din 30.05.2013, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: "Modernizare strada Țiglarilor",

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și a Normelor de aplicare a acestei Legi,

În baza Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), lit. c), alin. (4) litera a), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local: “Modernizare strada Țiglarilor", reprezentând suprafața de 2.380 mp teren, identificat prin Planul de situație, avizat de O.C.P.I. Bihor, cu nr. 65521 din 01.10.2013 - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere, pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor proprietate privată -teren, cu suprafața totală de 32 mp situate în coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație, avizat de O.C.P.I. Bihor, cu nr. 65521 din 01.10.2013.

Art.3. Se aprobă Lista cu imobilele, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică “Modernizare strada Țiglarilor“, proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de S.C. ALASSO COMPANY S.R.L., pentru imobilele proprietate privată, teren cu suprafață totală de 32 mp, afectat de coridorul de expropriere aprobat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Se aprobă alocarea, de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 3.520 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor nominalizați în Anexa nr. 2 din prezenta Hotărâre, pentru suprafața totală de 32 mp teren supus exproprierii.

Art.6. Se mandatează Directorul General al Administrației Imobiliare Oradea - dl. Cristian Beltechi, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art.7. Cu data prezentei Hotărâri orice alte dispoziții contrare se revocă.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri;

-   AIO - Biroul Cadastru;

  • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • -    proprietarii afectați de prezenta expropriere prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 808                                                                       SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate" de voturi pentru.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.808/2013

LISTA

cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Modernizare strada Țiglarilor”, proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanei fizice

Denumirea persoanei juridice

Nr. topo / cadastral

Nr. C.F.

Suprafața din CF

- mp -

Suprafața afectată -mp-

Suprafața rămasă ne-expropriată

- mp -

Valoarea despăgubirii

- Lei -

1.

S.C. LUGANO COMIMPEX S.R.L.

153403

153403- Oradea

1.640

1

1.639

110

2.

TICALA GHEORGHE și TICALA FLORICA

170025

170025- Oradea

493

6

487

660

3.

S.C. GEORGETA VITA S.R.L.

12135

155047 - Oradea

1.000

3

997

330

4.

CODREAN RARES-GEORGE

13953

157137-Oradea

1.000

1

999

110

5.

BRONT CORNELIU și BRONT VIORICA

176700

176700 - Oradea

1.772

2

1.770

220

6.

GLIGAN ANDREI și GLIGAN ANA

2173

163142-Oradea

1.073

3

1.070

330

7.

DARABANT IREN

167665

167665- Oradea

10.186

16

10.170

1.760

TOTAL

32

3.520