Hotărârea nr. 807/2013

privind modificarea HCL nr. 420/ 2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar majoritar, ca urmare a demisiei d-lui Sarkozi Zoltan

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind modificarea HCL nr. 420/ 2012 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care acesta este acționar majoritar, ca urmare a demisiei d-lui Sarkozi Zoltan

Analizând raportul de specialitate nr. 256236 / 30.10.2013 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea HCL nr. 420/2012 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care acesta este acționar majoritar, ca urmare a demisiei d-lui Sarkozi Zoltan;

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36, alin. 2 lit. a), alin. 3, lit. c), art. 37, art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă încetarea mandatului de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA a d-lui Sarkozi Zoltan.

Art.2. Se aprobă numirea d-lui Ritli Laszlo Csongor, în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA, ca urmare a demisiei d-lui Sarkozi Zoltan.

Art.3. Restul prevederilor HCL nr. 420/2012 modificată prin HCL nr. 55/2013 și 676/2013 rămân neschimbate.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și A.G.A. la SC Administrația Domeniului Public.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Primarul Municipiului Oradea,

  • •    Instituția Prefectului județului Bihor,

  • •    Dl Ritli Laszlo Csongor,

  • •    Direcția Economică,

  • •    Direcția Juridică,

  • •    SC Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 807


CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi “pentru” și 1 vot “abtinere”.


SECRETAR Ionel Vila