Hotărârea nr. 806/2013

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul III al anului 2013

ROMÂNIA

JUDEÂUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea,

a bugetului împrumuturilor interne și externe și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III al anului 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 255070 din data de 29.10.2013, prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea contului de execuție a bugetului local a Municipiului Oradea, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a bugetului împrumuturilor externe și interne, pe trimestrul III al anului 2013,

Potrivit art. 49 alin. (12) și ale art. 76A1 alin. 1 lit. b) precum și art. 26 al Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată, proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul III al anului 2013, având un excedent la nivelul sumei de 9.184.207 lei.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local al Municipiului Oradea pe trimestrul III al anului 2013, având un excedent la nivelul sumei de 2.238.848 lei.

Art.3. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe ale Municipiului Oradea pe trimestrul III al anului 2013, la nivelul sumei de 2.143.927 lei.

Art.4. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne ale Municipiului Oradea pe trimestrul III al anului 2013, la nivelul sumei de 15.583.265 lei.

Art.5. Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul III al anului 2013, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică .

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Economică

 • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 806


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA TRIM.III 2013

VENITURI

Nr. Crt

Indicatori sinteza

Formula de calcul

Sume

Procent

Perioada

1

Gradul de realizare a veniturilor

Venituri totale incasate

Venituri totale programate

315883239,49

450545210,00

70,11%

Trimestrial

2

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Venituri proprii incasate

Venituri proprii programate

191682395,19

203395960,00

94,24%

Trimestrial

3

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii incasate

191682395,19

60,68%

Trimestrial

Venituri totale incasate

315883239,48

4

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasate (exclusiv cote)

101582432,62

32,16%

Trimestrial

Venituri totale incasate

315883239,48

5

Venituri proprii incasate per capita

Venituri proprii incasate

Anual

Număr de locuitori

6

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate

Venituri din impozite pe proprietate incasate

Venituri din impozite pe proprietate programate

Anual

Gradul de dependenta al bugetului local fata de

7

bugetul de stat

Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate

Anual

8

Gradul de autonomie decizionala

Venituri depersonalizate incasate

191987395,19

60,78%

Trimestrial

Venituri totale incasate

315883239,48

9

a)

Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in

*.

59364795,30

anul anterior (se calculează trimestrial)

Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior

75857384,95

0,78

b)

Estimatul anual din venituri fiscale

Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient

62734033,81

0,78

80428248,47

CHELTUIELI

Nr. Crt

Indicatori sinteza

Formula de calcul

Sume

Procent

Perioada

1

Rigiditatea cheltuielilor

Plăti aferente cheltuielilor de personal

Anual

Total plăti

2

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

227338530,2

74,12%

Trimestrial

Total plăti

306699032,12

3

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

79360501,96

25,88%

T rimestrial

Total plăti

306699032,12

4

Ponderea serviciului datoriei publice

Serviciul datoriei publice locale

Anual

Total plăti

5

Excedent / Deficit - secțiune funcționare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

7509598,19

Trimestrial

6

Excedent / Deficit - secțiune dezvoltare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

1674609,17

T rimestrial