Hotărârea nr. 805/2013

privind aprobarea tranzacţionării de către SC Electrocentrale Oradea SA de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (GES)

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea tranzacționării de către SC Electrocentrale Oradea SA de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (GES)

Analizând raportul de specialitate nr. 255792 din data de 29.10.2013, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului aprobarea tranzacționării de către SC Electrocentrale Oradea SA de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (GES) imediat după alocarea acestora astfel încât, până la data de 28.04.2014, societatea să dețină, în registrul unic de tranzacții al Uniunii Europene, numărul de certificate care va fi stabilit de entitățile competente pentru anulare (cca. 1.000.000 certificate);

Având în vedere solicitarea înaintată de SC Electrocentrale Oradea SA nr. 275/29.10.2013;

Ținând cont de prevederile HG nr. 780 din 14.06.2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

În conformitate cu Ordinul nr. 1.474 din 25 septembrie 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea si operarea registrului național al emisiilor de gaze cu efect de sera;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d) alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. 1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă tranzacționarea de către SC Electrocentrale Oradea SA de certificate de emisii de gaze cu efect de seră imediat după alocarea acestora astfel încât, până la data de 28.04.2014, societatea să dețină, în registrul unic de tranzacții al Uniunii Europene, numărul de certificate care va fi stabilit de entitățile competente pentru anulare (cca. 1.000.000 certificate).

Art.2. Se mandatează administratorul special și conducerea SC Electrocentrale Oradea SA pentru derularea procedurilor de tranzacționare menționate anterior, cu respectarea prevederilor legale privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea,

Instituția Prefectului județului Bihor,

Direcția Economică,

Direcția Tehnică,

SC Electrocentrale Oradea SA.

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 805

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” 2 voturi abținere.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila