Hotărârea nr. 8/2013

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheş Florica, Biro Rozalia Ibolya şi al d-lui Cupşa Ioan şi validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lor Tau Ioan, Felea Adrian din partea Uniunii Social Liberale şi al d-lui Ritli Laszlo Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și al d-lui Cupșa loan și validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lor Tau Ioan, Felea Adrian din partea Uniunii Social Liberale și al d-lui Ritli Laszlo

Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România

Analizând raportul de specialitate nr. 1360 din 07.01.2013, întocmit de către Direcția Juridică - Compartiment Secretariat al Consiliului Local, prin care se propune constatarea încetării drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și al d-lui Cupșa Ioan și validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lor Tau Ioan, Felea Adrian din partea Uniunii Social Liberale și al d-lui Ritli Laszlo Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România,

Având în vedere demisia d-nei Cherecheș Florica, din funcția de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 266815/ 28.12.2012,

Ținând cont de demisia d-lui Cupșa Ioan din funcția de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 266818/

28.12.2012,

Ținând seama de demisia d-nei Biro Rozalia Ibolya din funcția de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 764/ 04.01.2013,

Luând în considerare adresa nr.1060/07.01.2013, prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-nei Cherecheș Florica și a d-lui Cupșa Ioan, confirmă apartenența politică a d-lor Tau Ioan și Felea Adrian Ioanpe a cărui listă au candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 10.06.2012, în vederea validării acestora în funcția de consilier local,

Luând act de renuntarea d-lui Barabaș Călin Iulian la calitatea de consilier local USL pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 10.06.2012,

Văzând adresa înregistrata la Primăria Municipiului Oradea cu nr.1007/07.01.2013, prin care Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor, ca urmare a demisiei d-nei Biro Rozalia Ibolya, confirmă apartenența politică a d-lui Ritli Laszlo Csongor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 10.06.2012, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Analizând Procesul - Verbal nr. 1 din data de 08.01.2013, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 21.06.2012, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lor Tau Ioan și Felea Adrian Ioan la Uniunea Social Liberală - Filiala Bihor, și a d-lui Ritli Laszlo Csongor la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit.a, alin.(3), art.208 si art.209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și al d-lui Cupșa Ioan.

Art.2. Se declarăvacantelocurileconsilierilorlocali:Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și Cupșa Ioan.

Art.3. Se validează mandatele de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, ale d-lor Tau Ioan și Felea Adrian Ioan din partea Uniunii Social Liberale - Filiala Bihor, pe listele căruia au participat ca și candidați la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 și a d-lui Ritli Laszlo Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.

Art.4. Se aprobă repartizarea d-lui Tau Ioan ca membru al Comisiei pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii, a d-lui Felea Adrian - Ioan ca membru al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și a d-lui Ritli Laszlo Csongor ca membru al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement - comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului

Oradea.

Art.5. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   D-na Cherecheș Florica

-   D-na Biro Rozalia Ibolya

  • -   Dl. Cupșa Ioan

-  Dl Tau Ioan

-   Dl. Felea Adrian - loan

-   Dl Ritli Laszlo Csongor

  • -   Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

  • -   PSD -Bihor

  • -   PC - Bihor

  • -   Uniunea Democrată Maghiară - Organizația Județeană Bihor

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 8 ianuarie 2013

Nr.8

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi ,,pentru”, 3 voturi abținere”.