Hotărârea nr. 799/2013

privind aprobarea rectificării listei de investiţii pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării listei de investiții pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr.246.212/24.10.2013, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de Gestiune din cadrul Directiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării listei de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2013,

Având în vedere adresele nr.10662/13.09.2013 și 10939/20.09.2013 prin care SC Oradea Transport Local SA a înaintat propunerile de rectificare a listei de investiții,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 258/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA pe anul 2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), lit. b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), și art. 45 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA pe anul 2013 conform prevederilor de la art. 1 .

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA si Directia Economica.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  SCOradea Transport Local SA

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor SC Oradea Transport Local SA prin grija Direcției Economice

  • •  ADI Transregio.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 799


Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Oradea Transport Loca! S.A.

^OTL str. Atelierelor 12, 3700 Oradea, jud. Bihor ***              Tel: 0259-42,32.12,025942.32.45

Cod fiscal RO63483

Cont: RO05 RNCB 0032046498350001


LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PROPUSE PE ANUL 2013ROMÂNEA MUNICIPIUL ORjV.

2 i

Anexa nr.3-Model privind lista cu oliicctîvele <îe ii»4 NR. INTRARE                             '

1 euro = 4,5 lei


Nr.crt


Denumirea obiectivului


Valoarea inițială


Valoarea totai actualizată


Realizări cumuiate ia 31.12.2012


Rămas de executat


Prevederi pe 2013


Surse proprii


Finanțate dinTotal general din care:29.117,38

5.530,96


28.688,02

4.947,58


1.756,76

450,53


26.931,26

4.497,05


17.039,55

2.758,1


9.688,87

1.452,13


18.079,42

2.741,71


18.079,42

2.741,71


450,53

450,53


17.628,89

2291,18


11.977,00

2291,18


5.126,32

985,21


18 079.42

2.741,71


3.558,64

2.789,25


341,77

66,92


431,23

338,00


495,54

339,16


53,76

5,90


7.479,32


2.197 42


50.00


2.610,00


99.00


1 250,73


124 00


334,32


100 00


85.00


18 079 42

2.741,71


3.129,28

2.205,87


345,25

66,92


1.803,50

1.455,89


431,23

338,00


495,54

339,16


53,76

5,90


7.479,32


2.197 42


50,00


2610,00


99 00


124,00


334.32


500,00


100 00


85,00


103,481.202,75


466,16


10.00


423,15


55,6217.628.89

2291,18


3.025,8

2.205,87


1.703.50

1.455.89


431,23

338,00


495,54

339,16


53,76

5,90


6.276,57


1 731,26


2 186,85


43 38


1250,73120.00


500,00


100,00


85.00


11.977,00

2291,18


814,77

466,92


473,00

400,00


85,00


85 00


10,00


4.247,73


811,55


40,00


1 775,00


43,38


609,00


105.00


500,00


100 00


85 00


5 126.32

985,21


814,77

466,92


161,77

66,92


473,00

400 00


85.00

85,00
10.00


3.747,78


811,55


40,00


1.275


43,38


609.00


50.00


105,00


500,00


100 00


85,00


A

De ta buget local

transf.de la bugetul de statCapacități/ Termene

PIF
Obs.


HCL 578/2011
HCL660/09.0S

2015


HCL661/09.0Î

201511

Implementare și certificare a Sistemului de Management al Energiei conform ISO 5000:2001

31,85

31,85

12

Dotări independente

25,00

25,00

13

Adăposturi pentru calatori

30,00

30,00

14

Studiu de fezabilitate Stație transbordare B-dul Decebal -intersecție cu Calea Aradului

12,5

12,5

151

Studiu de fezabilitate Stație de transbordare Ștefan Cel Mare -Gara Centrală

9,0

9,0

16

Studiu de fezabilitate Stafie de transbordare

B-dul Dacia -Zig -Zag

17

Proiect Tehnic asigurare utilității: -branșament electric        zt

-branșament de apă

-racord ia rețeaua de canalizare

- racord termic - stații de transbordare Decebal și B-dul Ștefan Cel Mare

15,00

15,00'an


DIRECTOR GENERAL

Dr.ing.Csuzi Istvăn ‘ ■

/V i


-

31,85

31,85

31,85

-

-

-

-

-

-

25,00

25,00

25,00

-

30,00

30,00

30,00

12,5

12,5

12,5

-

9,0

9,0

9.0

5,5

5,5

-

15,00

15,00

15,00