Hotărârea nr. 795/2013

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254.788 din 29.10.2013 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

Ținând seama de adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr. 33775/03.10.2013,

În conformitate cu adresa nr. Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr. 33665/26.09.2013, privind nivelul

maxim al cheltuielilor de personal aprobat pentru Municipiul Oradea,

Ținând cont de avizul Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.9976/12.07.2013 cu privire la efectuarea redistribuirii fondurilor între unitățile de învățământ din Municipiul Oradea,

Având în vedere Protocolul de Colaborare nr.U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Afacerilor

Externe și Ministerul Educației Naționale,

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5220/09.10.2013 privind deplasarea în Republica Ungară a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor

În considerarea prevederilor art.5 alin.5 din Hotărârea de Guvern nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,

În baza prevederilor art.5 alin.2, art. 19, art.29, 49,50 și ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), și alin. (6) lit. a) pct. 1, pct.3, pct.6, ale art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă programele aferente activităților de salubritate conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 115.076,65 lei, și utilizarea acestora după cum urmează:

 • •       40.000 lei - sumă încasată de la SC RCS & RDS SA pentru susținerea activității echipei de polo și baschet

 • •       6.676,65 lei sumă încasată de la SC Amiral SRL pentru susținerea activității echipei de baschet

 • •       68.400 lei - sumă încasată de la persoane fizice pentru susținerea activității echipei de polo

Art.6. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată de către Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu'' în sumă totală de 10 mii lei, de la SC Roche România SRL și utilizarea acesteia pentru activitățile spitalului.

Art.7. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Liceul cu Program Sportiv ,,Bihorul'' în sumă totală de 5.900 lei și utilizarea acestora pentru susținerea activității de volei a liceului după cum urmează:

 • •       900 lei - sumă încasată de la SC Zaharul SA

 • •       2.000 lei sumă încasată de la SC Prima Real Estate

 • •       3.000 lei - sumă încasată de la SC G.V.G Aluminium Tehnologies

Art.8. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată de către Liceul Greco - Catolic ,,Iuliu Maniu'' în sumă totală de 5 mii lei de la SC Salex Prod Com SRL Oradea și utilizarea acesteia pentru dotarea laboratorului de chimie al școlii cu mobilier specific.

Art.9. Se aprobă validarea Dispoziției Primarului nr. nr.2626/17.10.2013 2013 privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 231,03 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal aferente învățământului preuniversitar de stat, și aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar.

Art.10. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat cheltuielilor de personal ale spitalelor.

Art.11. Se aprobă alocarea echivalentului în lei de 291,67 euro/lună/cadru didactic pentru anul bugetar curent, pentru achitarea drepturilor rezultate din Protocolul nr. U/713/10.07.2013 pentru cele două cadre didactice numite prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5220/09.10.2013, care vor preda în localitatea Micherechi, Republica Ungară.

Suma în lei se va calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată și se va vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare celei pentru care se va face plata .

Art.12. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Asociația ,,Municipiilor din România'' pentru anii 2012- 2013 în cuantum de 58.910,10 lei/an corespunzătoare unei cotizații de 0,30 lei/locuitor/an aplicată asupra populației de 196.367 locuitori ai municipiului Oradea.

Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •        Instituția Prefectului județului Bihor

•       Primarul municipiului Oradea

 • •       Direcția Economică

 • •       Direcția Tehnică

 • •       Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •       Administrația Imobiliară Oradea

 • •       Administrația Socială Comunitară Oradea

•       Clubul Sportiv Municipal Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 795


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”, 8 voturi „abținere”.

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 795/2013


Propunere rectificare buget local pe anul 2013

mii lei


Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

137594.39

137700.78

106.39

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Functionare

123000.00

122101.36

-898.64

2

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

Functionare

7000.00

7035.00

35.00

3

Venituri din dividende

30.02.08

Functionare

1192.50

1263.89

71.39

4

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

2890.83

2425.49

-465.34

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-47819.83

-45369.28

2450.55

6

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

47819.83

45369.28

-2450.55

7

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

3511.06

3976.40

465.34

8

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

Dezvoltare

0.00

898.64

898.64

II

CHELTUIELI

180466.94

180573.33

106.39

1

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive PMO

2900.72

3540.72

640.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

1867.30

2267.30

400.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

1033.42

1233.42

200.00

Consolidare planseu peste sala de sedinte si consolidare structura sarpanta avariata

71.01.30

Dezvoltare

0.00

40.00

40.00

2

Cap.54.02 Alte servicii publice generale PMO

149.00

141.00

-8.00

Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

139.00

141.00

2.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

5.00

7.00

2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

65.00

58.00

-7.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

69.00

76.00

7.00

Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale

10.00

0.00

-10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

10.00

0.00

-10.00

3

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

10620.50

9011.50

-1609.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Functionare

10620.50

9011.50

-1609.00

4

Cap.65.02 Învatamant

2793.82

2889.78

95.96

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.56 Oradea

9.47

11.43

1.96

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

9.47

11.43

1.96

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.45 Oradea

19.60

23.60

4.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

1.00

1.20

0.20

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

3.50

4.00

0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

2.10

2.50

0.40

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

13.00

15.90

2.90

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.50 Oradea

13.28

19.28

6.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

0.00

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

13.28

15.28

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

3.00

3.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.54 Oradea

13.73

21.73

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

13.73

16.73

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

5.00

5.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO

1923.17

1823.17

-100.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1313.76

1363.76

50.00

Gradinita nr.25-Racord gaz

71.01.30

Dezvoltare

30.00

1.00

-29.00

Gradinita 54 acoperis si fatade PT+exec

71.03

Dezvoltare

579.41

458.41

-121.00

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO

552.68

732.68

180.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

552.68

732.68

180.00

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala

Gimnaziala Dimitrie Cantemir

12.27

15.27

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

12.27

15.27

3.00

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Colegiul

National Iosif Vulcan

20.00

25.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

20.00

25.00

5.00

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Colegiul

National Mihai Eminescu

0.00

30.00

30.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

30.00

30.00

Cap.65.02.04.03 Invatamant profesional AIO

229.62

179.62

-50.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

229.62

179.62

-50.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

0.00

8.00

8.00

Alte transferuri curente interne-protocol

55.01.18

Functionare

0.00

8.00

8.00

5

Cap.66.02 Sanatate

5944.00

6146.43

202.43

Cap.66.02.06.01 Spitale generale PMO

5944.00

6111.43

167.43

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

5944.00

5943.43

-0.57

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Municipal "Dr Gavril Curteanu" Oradea

71.01.30

Dezvoltare

0.00

84.00

84.00

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

71.01.30

Dezvoltare

0.00

84.00

84.00

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica ASCO

0.00

35.00

35.00

Unituri dentare și aparatură stomatologică

71.01.02

Dezvoltare

0.00

35.00

35.00

6

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

9139.73

10167.03

1027.30

Cap. 67.02.05.01 - Sport AIO

1973.93

1910.23

-63.70

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

193.24

213.24

20.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

64.65

74.65

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

341.14

491.14

150.00

Protectia muncii

20.14

Functionare

35.00

0.00

-35.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

239.50

249.50

10.00

Stadionul Motorul - Dotari

71.01.30

Dezvoltare

14.07

15.37

1.30

Baza Sportiva Iosia-Reabilitare, Modernizare si extindere

71.01.30

Dezvoltare

1086.33

866.33

-220.00

Cap. 67.02.05.01 - Sport PMO

5500.00

6500.00

1000.00

Transferuri catre instituții publice CSM

51.01.01

Functionare

5500.00

6500.00

1000.00

Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO

831.62

867.62

36.00

Amenajare Parc Salca etapa I- BL

71.01.30

Dezvoltare

831.62

867.62

36.00

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

726.93

792.93

66.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

726.93

792.93

66.00

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

107.25

96.25

-11.00

Punti crisene proiect de promovare a ecumenismului regional in BH-HBH -bug.loc.

56.01.01

Dezvoltare

102.25

94.25

-8.00

Punti crisene proiect de promovare a ecumenismului regional in BH-HBH

56.01.03

Dezvoltare

5.00

1.00

-4.00

Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităților evreiești din Oradea - Debrecen” (Sinagoga ZION) - SF

56.01.03

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

7

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

2792.53

2893.53

101.00

Cap. 68.02.11 - Crese-AIO

128.09

77.09

-51.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

128.09

77.09

-51.00

Cap. 68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale-ASCO

130.00

95.00

-35.00

Ajutoare sociale in numerar-alte ajutoare

57.02.01

Functionare

130.00

95.00

-35.00

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO

2534.44

2721.44

187.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

80.00

20.00

-60.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

1373.69

1583.69

210.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BL

56.01.03

Dezvoltare

15.00

17.00

2.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din

str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

80.00

15.00

-65.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din

str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

985.75

1085.75

100.00

8

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

10889.30

10868.00

-21.30

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

10537.33

10556.03

18.70

Reparatii curente

20.02

Functionare

397.76

377.76

-20.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

722.40

772.40

50.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

436.29

191.29

-245.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

823.04

863.04

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

2069.59

2269.59

200.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

68.76

63.76

-5.00

Exproprieri

71.01.30

Dezvoltare

5254.00

5146.00

-108.00

Sistem supraveghere video municipiu etapa II

71.01.03

Dezvoltare

300.00

443.70

143.70

Achizitie masina numarat monede

71.01.03

Dezvoltare

13.00

16.00

3.00

Reabilitare monumente si cladiri istorice din care:

71.03

Dezvoltare

452.49

412.49

-40.00

Consolidare - Str. M. Eminescu nr. 5

71.03

Dezvoltare

50.00

10.00

-40.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

351.97

311.97

-40.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

56.01.03

Dezvoltare

235.00

195.00

-40.00

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu BL

56.01.01

Dezvoltare

116.97

0.00

-116.97

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu BL

56.01.03

Dezvoltare

0.00

116.97

116.97

9

Cap.74.02.05.01 Salubritate PMO

13869.86

13869.86

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

13730.00

13643.00

-87.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

139.86

226.86

87.00

10

Cap.81.02.06 Energie termica PMO

78361.30

78015.30

-346.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Functionare

2200.00

2164.00

-36.00

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice. BS

56.01.01

Dezvoltare

76161.30

75851.30

-310.00

11

CAP.84.02 Transporturi

43006.18

43030.18

24.00

Cap.84.02.03.02 Transport în comun PMO

13500.00

13750.00

250.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40.03

Functionare

13500.00

13750.00

250.00

Cap.84.02.03.02 Transport în comun ASCO

3350.00

3100.00

-250.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40.03

Functionare

3350.00

3100.00

-250.00

Cap.84.02.03.02 Transport în comun PMO

18060.00

19010.00

950.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Functionare

18060.00

19010.00

950.00

Cap. 84.02.03.03 -Strazi PMO

8096.18

7170.18

-926.00

Modernizare str. Frunzei (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

362.17

381.53

19.36

Modernizare str. Secarei

71.01.30

Dezvoltare

509.55

516.47

6.92

Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicole in zone de locuit si spatii verzi in zona de locuit zona blocuri din cvartalul str. A.Cazaban-str.E. Grigore-str. Lapusului-str. Onestilor

71.01.30

Dezvoltare

1048.60

1022.32

-26.28

Acces din str. Ogorului la Parcul Industrial Eurobusiness 2 Oradea

71.01.30

Dezvoltare

700.00

0.00

-700.00

Reabilitare Podul Ferdinand -actualizare

71.01.30

Dezvoltare

32.00

2.00

-30.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Dezvoltare

-1296.14

-1387.14

-91.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Functionare

6740.00

6635.00

-105.00

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. 795/2013

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala

Gimnaziala Dimitrie Cantemir

II

Cheltuieli

52.54

52.54

-

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

36.54

26.54

- 10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

26.00

10.00

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul cu

Program Sportiv Bihorul

II

Venituri

60.00

82.00

22.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

50.00

62.00

12.00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

10.00

14.10

4.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

- 60.68

- 60.68

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

-

60.68

60.68

Donații și sponsorizări

37.10.01

-

5.90

5.90

II

Cheltuieli

102.00

124.00

22.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

5.00

1.00

-         4.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

2.00

- 2.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

-

- 2.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

23.00

30.00

7.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

68.00

30.32

-       37.68

Proiect reparatii capitale la sala de jocuri

71.03

-

60.68

60.68

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.65.10.11.03 Internate si cantine pentru elevi Liceul Greco Catolic Iuliu Maniu

II

Venituri

-

5.00

5.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

-

5.00

5.00

II

Cheltuieli

-

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

-

5.00

5.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Venituri

6,704.35

7,819.43

1,115.08

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

1,204.35

1,319.43

115.08

2

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,500.00

6,500.00

1,000.00

II

Cheltuieli

6,612.47

7,727.55

1,115.08

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

6,612.47

7,727.55

1,115.08

mii lei

CAP.66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

Nr. crt

Denumire

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Venituri

91,117.82

92,127.82

1,010.00

Nr. crt

Denumire

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

91,113.70

92,113.70

1,000.00

Donatii si sponsorizari

37.10.01

4.12

14.12

10.00

CHELTUIELI

77,032.44

78,042.44

1,010.00

Salarii de baza

10.01.01

25,615.00

27,500.00

1,885.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

6,835.00

6,550.00

-      285.00

Alte sporuri

10.01.06

3,318.00

3,250.00

- 68.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1,044.00

1,000.00

-       44.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

1,728.00

1,650.00

-       78.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

180.00

85.00

-       95.00

Tichete de masa

10.02.01

2,380.00

2,250.00

-      130.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

8,354.00

8,470.00

116.00

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

196.00

205.00

9.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

2,034.00

2,100.00

66.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

328.00

113.00

-      215.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

319.00

370.00

51.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

830.68

840.68

10.00

Medicamente

20.04.01

23,870.76

23,658.76

- 212.00

Cap.66.10.06.01 Spital Clinic Judetean de Urgenta                                                     mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

plan

Propuneri

Diferente

Sursa de finantare

I

TOTAL VENITURI

124,673.22

128,030.21

3,356.99

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

260.00

217.50

-       42.50

Venituri din prestari de servicii

331008

5,039.20

4,280.84

-      758.36

Venituri din cercetare

331020

300.00

262.50

-       37.50

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari socia

l3e3d1e02sa1natate

94,256.11

98,236.54

3,980.43

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

20,040.41

20,289.88

249.47

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina le

g3a3la1032

2,928.70

2,916.05

-        12.65

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

200.00

171.23

-       28.77

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

371003

4,014.16

4,162.22

148.06

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

371004

- 4,014.16

-    4,162.22

-      148.06

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

20.37

26.24

5.87

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

431014

1,628.43

1,629.43

1.00

II

CHELTUIELI TOTAL

121,637.90

124,994.89

3,356.99

Salarii de baza

100101

36,716.66

38,816.30

2,099.64

Sporuri pentru conditii de munca

100105

7,610.53

7,814.86

204.33

Alte sporuri

100106

4,411.70

4,485.68

73.98

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

100110

1,115.26

1,112.47

-         2.79

Fond aferent platii cu ora

100111

3,109.72

3,347.60

237.88

Alte drepturi salariale in bani

100130

173.92

172.45

-          1.47

Tichete de masa

100201

3,465.78

3,513.97

48.19

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

11,138.39

11,749.49

611.10

Contributii de asigurari de somaj

100302

265.96

279.07

13.11

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

2,766.71

2,900.42

133.71

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli pr

o1f0e0s3io0n4ale

149.08

156.52

7.44

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

517.88

468.01

-       49.87

Furnituri de birou

200101

247.79

248.78

0.99

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,860.85

4,141.78

-      719.07

Piese de schimb

200106

88.20

89.20

1.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,227.60

5,110.20

-      117.40

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,037.92

2,102.92

65.00

Reparatii curente

2002

1,064.80

1,066.55

1.75

Hrana pentru oameni

200301

1,943.60

1,917.10

-       26.50

Medicamente

200401

20,493.48

20,949.49

456.01

Materiale sanitare

200402

7,773.11

8,148.85

375.74

Reactivi

200403

4,888.96

4,926.96

38.00

Alte obiecte de inventar

200530

748.74

761.59

12.85

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

57.10

59.20

2.10

Materiale de laborator

2009

460.16

463.46

3.30

Nr. crt

Denumire

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Prime de asigurare non-viata

203003

67.50

96.66

29.16

Constructii din care:

710101

50.00

-

- 50.00

Proiect constructie Corp C (birouri, sterilizare, ambulator, farmacie)

71.01.01

50.00

-

- 50.00

Masini, echipamente si mijloace de transport din care:

710102

186.50

94.31

- 92.19

Histoteca (Arhiva pt. lame histopatologice)

710102

30.00

18.42

- 11.58

VP

Colorteca (Arhiva blocuri de parafina)

710102

80.00

75.89

- 4.11

VP

Developeza

710102

30.00

-

-        30.00

VP

Timpanometru

710102

18.50

-

-        18.50

VP

Ecograf urologie

710102

18.00

-

- 18.00

VP

Electrocauter

710102

10.00

-

- 10.00

VP

Proiectare si executie blocuri operatorii

71.01.30

-

1.00

1.00

Municipiul Oradea


Anexa nr.3 la H.C.L. Nr 795/2013

Propunere modificare Program activitati de salubritate

mii lei

Nr. crt

Specificatie-Tip cheltuiala

plan 2013

Propuneri

Diferente

1

Salubrizare + Deszapezire

12,374.63

12,287.63

-87.00

2

Mobilier urban

95.13

95.13

0.00

3

Halda deseuri

9.50

9.75

0.25

4

Halda deseuri paza

64.00

64.00

0.00

5

Achizitie brazi

7.00

7.00

0.00

6

Servicii penitenciar

220.00

220.00

0.00

7

Neutralizare materiale cu risc

0.50

0.50

0.00

8

Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 1

265.38

265.38

0.00

9

Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 2

232.04

232.04

0.00

10

Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 3

233.05

232.80

-0.25

11

Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrari noi LOT 4

228.77

228.77

0.00

12

Microcipare si sterilizare caini

139.86

226.86

87.00

TOTAL

13,869.86

13,869.86

-