Hotărârea nr. 792/2013

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor SC Electrocentrale Oradea SA în vederea stabilirii remuneraţiei administratorului special numit conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea Adunării Generale a Acționarilor SC Electrocentrale Oradea SA în vederea stabilirii remunerației administratorului special numit conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenței

Analizând raportul de specialitate nr. 213.811 din 09.10.2013, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea Adunării Generale a Acționarilor SC Electrocentrale Oradea SA în vederea stabilirii remunerației administratorului special numit conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenței,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,

Ținând cont de H.C.L. nr. 420/2012 privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor SC Electrocentrale Oradea SA în vederea stabilirii remunerației administratorului special numit conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Adunarea Generala a Acționarilor SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  SC Electrocentrale Oradea SA

  • •  Reprezentanții în AGA la SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 12 octombrie 2013

Nr. 792


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila