Hotărârea nr. 789/2013

privind modificarea H.C.L. nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.205783 din data de 27.09.2013 întocmit de Compartiment Secretariat al Consiliului Local prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, în sensul înlocuirii persoanelor desemnate prin hotărârea mai sus menționată în Consiliile de Administrație la următoarele unități de învățământ cu personalitate juridică din municipiului Oradea: Colegiul Național „losif Vulcan” și Școala Gimnazială nr. 11 Oradea,

Având în vedere prevederile art. 96 alin (1), (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 392/24.07.2012 - privind reorganizarea rețelei școlare și aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea începând cu anul școlar 2012-2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.3/2013 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2013 - 2014,

Luând în considerare adresele nr. 13166/07.09.2012 și respectiv 132237/19.09.2012 emise de Inspectoratul Școlar Județean Bihor - și înregistrate la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 58279/19.09.2012 prin care Inspectoratul Școlar ne informează faptul că unitățile de învățământ - școli gimnaziale, licee, colegii din municipiul Oradea și-au format Consiliile de Administrație dintr-un număr de 9 membri, unde Primarul va avea un reprezentant și Consiliul Local va avea 2 reprezentanți, iar grădinițele din municipiul Oradea (administrate de AIO) cu personalitate juridică și -au format Consiliile de Administrație dintr-un număr de 7 membri (unde Primarul și Consiliul Local vor avea câte un reprezentant),

Văzând prevederile HCL nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea,

Luând în considerare demisia d-lui Mureșan Ionel Ovidiu din funcția de reprezentant al Consiliului Local Oradea în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Iosif Vulcan” înregistrată sub nr. 204403/26.09.2013,

În considerarea solicitării d-lui Timaru Nicolae înregistrată sub nr. 206007/27.09.2013 privind transferul din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 11 în Consiliul de administrație al Colegiului Național Iosif Vulcan,

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d” alin. (6) lit. „a” pct. 1 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Aprobarea modificării și completării HCL nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, în sensul înlocuirii d-lui Mureșan Ionel Ovidiu la Colegiul Național „Iosif Vulcan” și a d-lui Timar Nicolae la Școala Gimnazială nr. 11, ca urmare a solicitării acestora, după cum urmează:

 • 1. Se desemnează dl. Timaru Nicolae - reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Iosif Vulcan”

 • 2. Se desemnează dl. Ghib Ionel - reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 11

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezenței hotărâri se încredințează membrii desemnați ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea.

Art.III. Prezenta se va comunica cu:

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Administrația Imobiliara Oradea

 • •  Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Tehnic: Compartiment Construcții

 • •  Direcția Economică

 • •  Dl Mureșan Ionel Ovidiu

 • •  Dl Timaru Nicolae

 • •  Dl Ghib Ionel

 • •  Unitățile de Învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •  Inspectoratul Școlar Județean Bihor

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 30 septembrie 2013

  Nr. 789


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila