Hotărârea nr. 788/2013

privind aprobarea concesionării către SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării către SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”

Analizând raportul de specialitate nr. 202313 /19.09.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea concesionării, pe durata contractului de delegare, către S.C. Administrația Domeniului Public S.A. a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare și a unui proces verbal de predare-primire,

Având în vedere faptul că S.C. Administrația Domeniului Public S.A. administrează și exploatează Grădina Zoologică conform contractului de delegare încheiat în baza Hotărârea Consiliului Local 878/2006,

Luând în considerare adresa nr. 4350/25.06.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 140469/25.06.2013 prin care solicită predarea pe bază de inventar a investițiilor realizate în cadrul proiectului de modernizare a Grădinii Zoologice,

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, către S.C. Administrația Domeniului Public S.A. a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea, cuprinse în anexele la prezenta hotărâre (Anexa 1- active fixe și Anexa 2- obiecte de inventar), prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare și a unui proces verbal de predare-primire.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • •   Primarul Municipiului Oradea,

  • •  Direcția Economică,

  • •   Direcția Tehnică,

  • •   S.C. Administrația Domeniului Public S.A.,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 788

J.

Produsele intrate: înainte de 2006; incepand cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

BANCA GRADINA

prdez 8989

BUC

1,0000

1.899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

2

BANCA GRADINA

prdez 8990

BUC.

1,0000

1.899.67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

3

BANCA GRADINA

prdez 8991

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

4

BANCA GRADINA

prdez

8992

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

5

BANCA GRADINA

prdez 8993

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

6

BANCA GRADINA

prdez

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

7

BANCA GRADINA

prdez

8995

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

8

BANCA GRADINA

prdez

8996

BUC

1,0000

1.899.67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

9

BANCA GRADINA

prdez

8997

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

10

BANCA GRADINA

prdez

8998

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

11

BANCA GRADINA

prdez

8999

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

12

BANCA GRADINA

prdez

9000

BUC.

1.0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

13

BANCA GRADINA

prdez

9001

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

14

BANCA GRADINA

prdez

9002

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

15

BANCA GRADINA

prdez

9003

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primana Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 2

Nr. Cit

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BANCA GRADINA

prdez

9004

BUC.

1,0000

l 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

17

BANCA GRADINA

prdez

9005

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

18

BANCA GRADINA

prdez

9006

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

19

BANCA GRADINA

prdez

9007

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

20

BANCA GRADINA

prdez

9008

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

21

BANCA GRADINA

prdez

9009

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

22

BANCA GRADINA

prdez

9010

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

23

BANCA GRADINA

prdez

9011

BUC.

1,0000

1 899.67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

24

BANCA GRADINA

prdez

9012

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

25

BANCA GRADINA

prdez

9013

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

26

BANCA GRADINA

prdez 9014

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

27

BANCA GRADINA

prdez

9015

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

28

BANCA GRADINA

prdez

9016

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

29

BANCA GRADINA

prdez 9017

BUC.

1,0000

1.899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

30

BANCA GRADINA

prdez 9018

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MAR1US

Loc de depozitare

Pagina 3

Nr.

Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul

sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31

BANCA GRADINA

prdez

9019

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1899,67

18/09/2013

32

BANCA GRADINA

prdez

9020

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

33

BANCA GRADINA

prdez

9021

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

34

BANCA GRADINA

prdez

9022

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

35

BANCA GRADINA

prdez

9023

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

36

BANCA GRADINA

prdez

BUC

1,0000

1.899,67

1 899,67

1.899.67

18/09/2013

37

BANCA GRADINA

prdez

9025

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

38

BANCA GRADINA

prdez

9026

BUC.

1,0000

1.899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

39

BANCA GRADINA

prdez

9027

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

40

BANCA GRADINA

prdez

9028

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

41

BANCA GRADINA

prdez

9029

BUC

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

42

BANCA GRADINA

prdez

9030

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

43

BANCA GRADINA

prdez

9031

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

44

BANCA GRADINA

prdez

9032

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

45

BANCA GRADINA

prdez

9033

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 4

Nr.

Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul

sau nr. de inventar

OM.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

46

BANCA GRADINA

prdez

9034

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

47

BANCA GRADINA

prdez

9035

BUC.

1,0000

1 899.67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

48

BANCA GRADINA

prdez

9036

BUC

1,0000

1.899,67

1899,67

1.899,67

18/09/2013

49

BANCA GRADINA

prdez

9037

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

50

BANCA GRADINA

prdez

9038

BUC.

1,0000

1.899.67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

51

BANCA GRADINA

prdez

BUC

1,0000

1.899.67

t 899,67

1 899,67

18/09/2013

9039

52

BANCA GRADINA

prdez

9040

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

53

BANCA GRADINA

prdez

9041

BUC

1.0000

1 899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

54

BANCA GRADINA

prdez

9042

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

55

BANCA GRADINA

prdez

9043

BUC

1.0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

56

BANCA GRADINA

prdez 9044

BUC

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

57

BANCA GRADINA

prdez

9045

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899.67

18/09/2013

58

BANCA GRADINA

prdez

9046

BUC.

1.0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

59

BANCA GRADINA

prdez

9047

BUC

1,0000

1 899,67

1.899,67

1899,67

18/09/2013

60

BANCA GRADINA

prdez

9048

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului

Magazia

Jradea

Lista de inventariere

Gestiunea AMENAJAREA SI 1 ZOOLOGICE ORADEA MOS Loc de depozitare

MODERNIZAREA GRĂDINII

MARIUS

Pagina 5

SEPTEMBRIE /

2013

Denumirea

Codul

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea

Deprecierea

Data intrării

Nr.

Crt

bunurilor

sau nr.

de

UM.

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

de

Valoarea

Motivul

(cod)

inventariate

inventar

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

inventar

unitate

A U

1

1

2

3

4

5

6

7

5

9

10

11

12

13

14

15

61

BANCA GRADINA

prdez 9049

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

62

BANCA GRADINA

prdez

9050

BUC.

1.0000

1 899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

63

BANCA GRADINA

prdez

9051

BUC.

1,0000

1 899.67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

64

BANCA GRADINA

prdez 9052

BUC.

1,0000

l 899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

65

BANCA GRADINA

prdez

9053

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899.67

1.899,67

18/09/2013

66

BANCA GRADINA

prdez

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

67

BANCA GRADINA

prdez

9055

BUC.

1,0000

1.899,67

1 899,67

1 899,67

18/09/2013

68

BANCA GRADINA

prdez 9056

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899 67

18/09/2013

69

BANCA GRADINA

prdez

9057

BUC

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

70

BANCA GRADINA

prdez

9058

BUC.

1,0000

1 899.67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

71

BANCA GRADINA

prdez

9059

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899.67

18/09/2013

72

BANCA GRADINA

prdez

9060

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

73

BANCA GRADINA

prdez

9061

BUC.

1,0000

1 899,67

1.899,67

1.899.67

18/09/2013

74

BANCA GRADINA

prdez

9062

BUC.

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

75

BANCA GRADINA

prdez

9063

BUC

1,0000

1.899,67

1.899,67

1 899,67

18/09/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; începând cu 2006;

Pnmana Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA Si MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 6

Nr.

Cit

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

76

BANCA GRADINA

prdez

9064

BUC.

1,0000

1.899,67

1.899,67

1.899,67

18/09/2013

77

BANCA GRADINA

prdez

9065

BUC.

1,0000

1.899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

78

BANCA GRADINA

prdez

9066

BUC

1,0000

1 899,67

1 899,67

1.899,67

18/09/2013

79

BIROU

prdez

8949

BUC.

1,0000

868,00

868,00

868.00

18/09/2013

80

BIROU

prdez

8950

BUC.

1,0000

868.00

868,00

868,00

18/09/2013

81

BIROU

prdez

8951

BUC.

1,0000

868,00

868.00

868,00

18/09/2013

82

BIROU CONFERINȚA

prdez

8915

BUC.

1,0000

992,00

992.00

992,00

18/09/2013

83

BIROU METAL

prdez

8913

BUC

1,0000

620.00

620,00

620,00

18/09/2013

84

BIROU METAL

prdez

8914

BUC.

1,0000

620,00

620.00

620.00

18/09/2013

85

BUTUC TAIAT INOX

8019_prdez

8019

BUC.

1,0000

310,00

310,00

310,00

29/04/2013

86

CATEDRA

prdez

8912

BUC.

1,0000

780,00

780,00

780,00

18/09/2013

87

COMPUTER PC

prdez

8952

BUC.

1,0000

1.200,00

1.200,00

1.200,00

18/09/2013

88

COMPUTER PC

prdez

8953

BUC.

1,0000

1.200,00

1 200,00

1 200,00

18/09/2013

89

COMPUTER PC

prdez

8954

BUC

1,0000

1.200,00

1.200,00

1 200,00

18/09/2013

90

COS GUNOI

prdez

9067

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074.71

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006: începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 7

Nr.

Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

UM

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

91

COS GUNOI

prdez

9068

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

92

COS GUNOI

prdez

9069

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

93

COS GUNOI

prdez

9070

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

94

COS GUNOI

prdez

9071

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

95

COS GUNOI

prdez

9072

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

96

COS GUNOI

prdez

BUC.

1,0000

1.074.71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

9073

97

COS GUNOI

prdez

9074

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

98

COS GUNOI

prdez

9075

BUC.

1,0000

1 074,71

1 074,71

1 074,71

18/09/2013

99

COS GUNOI

prdez

9076

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

100

COS GUNOI

prdez

9077

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074.71

18/09/2013

101

COS GUNOI

prdez

9078

BUC

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

102

COS GUNOI

prdez

9079

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

103

COS GUNOI

prdez

9080

BUC

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

104

COS GUNOI

prdez

9081

BUC

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

105

COS GUNOI

prdez

9082

BUC

1,0000

1 074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Pnmaria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 8

Nr.

Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

106

COS GUNOI

prdez

9083

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

107

COS GUNOI

prdez

9084

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

108

COS GUNOI

prdez

9085

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

109

COS GUNOI

prdez

9086

BUC.

1,0000

1.074,71

1,074,71

1.074,71

18/09/2013

110

COS GUNOI

prdez

9087

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1,074,71

18/09/2013

111

COS GUNOI

prdez

BUC.

1.0000

1.074,71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

9088

112

COS GUNOI

prdez

9089

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

113

COS GUNOI

prdez

9090

BUC

1,0000

1 074,71

1 074,71

1 074,71

18/09/2013

114

COS GUNOI

prdez

9091

BUC.

1,0000

1 074,71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

115

COS GUNOI

prdez

9092

BUC

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

116

COS GUNOI

prdez

9093

BUC

1,0000

1.074,71

1 074,71

1 074,71

18/09/2013

117

COS GUNOI

prdez

9094

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

118

COS GUNOI

prdez

9095

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

119

COS GUNOI

prdez

9096

BUC

1,0000

1.074,71

1 074,71

1074,71

18/09/2013

120

COS GUNOI

prdez

9097

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074,71

1 074,71

18/09/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; incepand cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 9

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

121

COS GUNOI

prdez

9098

BUC.

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

122

COS GUNOI

prdez

9099

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074.71

18/09/2013

123

COS GUNOI

prdez

9100

BUC.

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

124

COS GUNOI

prdez

9101

BUC.

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

125

COS GUNOI

prdez

9102

BUC.

1,0000

1 074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

126

COS GUNOI

prdez

9103

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

127

COS GUNOI

prdez 9104

BUC.

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

128

COS GUNOI

prdez

9105

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074.71

1 074,71

18/09/2013

129

COS GUNOI

prdez 9106

BUC

1,0000

1.074.71

1.074,71

1.074.71

18/09/2013

130

COS GUNOI

prdez

9107

BUC.

1,0000

1 074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

131

COS GUNOI

prdez 9108

BUC.

1,0000

1 074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

132

COS GUNOI

prdez 9109

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

133

COS GUNOI

prdez

9110

BUC.

1,0000

1 074,71

1 074,71

1.074.71

18/09/2013

134

COS GUNOI

prdez

9111

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

135

COS GUNOI

prdez 9112

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 10

Nr.

Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

UM.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

136

COS GUNOI

prdez

9113

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

137

COS GUNOI

prdez 9114

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

138

COS GUNOI

prdez

9115

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

139

COS GUNOI

prdez 9116

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

140

COS GUNOI

prdez

9117

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

I 074,71

18/09/2013

141

COS GUNOI

prdez

BUC.

1.0000

L 074,71

1 074,71

i 074.71

18/09/2013

9118

142

COS GUNOI

prdez

9119

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074,71

| 074,71

18/09/2013

143

COS GUNOI

prdez

9120

BUC

1,0000

1 074,71

1 074,71

1 074 71

18/09/2013

144

COS GUNOI

prdez

9121

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

■ 074,71

18/09/2013

145

COS GUNOI

prdez

9122

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

146

COS GUNOI

prdez

9123

BUC

1,0000

1 074,71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

147

COS GUNOI

prdez 9124

BUC

1,0000

1 074,71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

148

COS GUNOI

prdez

9125

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

149

COS GUNOI

prdez

9126

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

150

COS GUNOI

prdez 9127

BUC

1,0000

1 074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MAR1US

Loc de depozitare

Pagina 11

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

151

COS GUNOI

prdez 9128

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

152

COS GUNOI

prdez

9129

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

153

COS GUNOI

prdez

9130

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

154

COS GUNOI

prdez 9131

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

155

COS GUNOI

prdez

9132

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

156

COS GUNOI

prdez

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1 074,71

18/09/2013

9133

157

COS GUNOI

prdez

9134

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

158

COS GUNOI

prdez

9135

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074,71

1 074,71

18/09/2013

159

COS GUNOI

prdez

9136

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

160

COS GUNOI

prdez

9137

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

161

COS GUNOI

prdez 9138

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1,074,71

18/09/2013

162

COS GUNOI

prdez

9139

BUC.

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

163

COS GUNOI

prdez 9140

BUC

1,0000

1.074,71

1,074,71

1.074,71

18/09/2013

164

COS GUNOI

prdez

9141

BUC

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

165

COS GUNOI

prdez 9142

BUC

1,0000

1.074,71

1.074,71

1.074,71

18/09/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 12

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

166

COS GUNOI

prdez 9143

BUC

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

167

COS GUNOI

prdez

9144

BUC.

1,0000

1.074,71

1 074,71

1.074,71

18/09/2013

168

CUIER

8043_prdez 8043

BUC.

1,0000

86,80

86,80

86,80

29/04/2013

169

CUIER

8049_prdez 8049

BUC.

1,0000

86,80

86,80

86.80

29/04/2013

170

CUIER

8135_prdez 8135

BUC.

1,0000

86,80

86,80

86,80

29/04/2013

171

CUIER

8140_prdez

BUC.

1,0000

86,80

86,80

86,80

29/04/2013

172

CUIER

8145_prdez

8145

BUC.

1,0000

86,80

86,80

86,80

29/04/2013

173

CUIER

8145_prdez 8146

BUC

1,0000

86,80

86.80

86,80

29/04/2013

174

CUIER

81 58_prdez

8158

BUC

1,0000

86,80

86,80

86,80

29/04/2013

175

CUIER

prdez

8956

BUC.

1,0000

148,80

148,80

148,80

18/09/2013

176

CUIER

prdez

8957

BUC.

1,0000

148,80

148.80

148,80

18/09/2013

177

CUIER

prdez

8958

BUC

1,0000

148,80

148,80

148,80

18/09/2013

178

CUIER

prdez 8959

BUC.

1,0000

148,80

148,80

148,80

18/09/2013

179

CUIER

prdez

8963

BUC.

1,0000

86.80

86,80

86,80

18/09/2013

180

CUPTOR MICROUNDE

8082_prdez

8082

BUC.

1,0000

620,00

620,00

620,00

29/04/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; incepand cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 13

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

181

CUPTOR MICROUNDE

8082_prdez 8083

BUC

1,0000

620,00

620,00

620,00

29/04/2013

182

DIFUZOARE PARC TEMATIC

8053_prdez 8053

BUC

1,0000

241,80

241,80

241,80

29/04/2013

183

DRUJBA ELECTRICA

8152_prdez 8152

BUC

1,0000

1 240,00

1.240,00

1.240,00

29/04/2013

184

DULAP

8059_prdez 8059

BUC

1,0000

669,60

669,60

669,60

29/04/2013

185

DULAP

8136_prdez 8136

BUC.

1.0000

669,60

669,60

669,60

29/04/2013

186

DULAP

8139_prdez

BUC.

1,0000

669,60

669,60

-in    /-VAI o

187

DULAP

8144__prdez 8144

BUC

1,0000

669,60

669,60

669,60

29/04/2013

188

DULAP

8161_prdez

8161

BUC.

1,0000

669.60

669,60

669,60

29/04/2013

189

DULAP

prdez 8955

BUC.

1,0000

372,00

372,00

372,00

18/09/2013

190

DULAP

prdez 9145

BUC

1,0000

373,50

373,50

373,50

18/09/2013

191

DULAP CASERIE

8159_prdez 8159

BUC.

1.0000

868,00

868,00

868,00

29/04/2013

192

DULAP INSTRUMENTAR

prdez 8979

BUC

1,0000

1.996,40

1.996,40

1.996,40

18/09/2013

193

DULAP MEDICAMENTE

8051_prdez 8051

BUC

1,0000

124,00

124,00

124,00

29/04/2013

194

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8084

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

195

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8085

BUC

1.0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA Si MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 14

Nr.

Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

196

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8086

BUC

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

197

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8087

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

198

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8088

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

199

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8089

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

200

DULAP VESTIAR

8084 prdez

8090

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465 00

29/04/2013

201

DULAP VESTIAR

«084 _prdez

BUC.

! 0000

/iztc nn

■tvJjUv

465,00

29/04/2013

8091

202

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8092

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

203

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8093

BUC

1,0000

465.00

465,00

465,00

29/04/2013

204

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8094

BUC.

1,0000

465,00

465.00

465,00

29/04/2013

205

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8095

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

206

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8096

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

207

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8097

BUC

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

208

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8098

BUC.

1,0000

465.00

465,00

465,00

29/04/2013

209

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8099

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

210

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8100

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 15

Nr.

Cri

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

211

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8101

BUC,

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

212

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8102

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

213

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8103

BUC

1,0000

465,00

465,00

465.00

29/04/2013

214

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8104

BUC.

1.0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

215

DULAP VESTIAR

8084_prdez 8105

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

216

DULAP VESTIAR

8084_prdez.

BUC.

1.0000

465,00

465,00

Ace (\r\ *tUJ,VV

29/04/2013

8106

217

DULAP VESTIAR

8084_prdez

8107

BUC.

1,0000

465,00

465,00

465,00

29/04/2013

218

FIERĂSTRĂU DECUPARE

8150_prdez 8150

BUC.

1,0000

496,00

496,00

496,00

29/04/2013

219

FRIGIDER

8017_prdez 8017

BUC.

1,0000

1 488,00

1 488,00

1 488,00

29/04/2013

220

FRIGIDER

8080_prdez

8080

BUC.

1,0000

1 488,00

1 488,00

1.488,00

29/04/2013

221

FRIGIDER

8080_prdez 8081

BUC

1,0000

1 488,00

1 488,00

1 488,00

29/04/2013

222

GEANTA PRIM AJUTOR

prdez 8972

BUC

1,0000

148,80

148,80

148,80

18/09/2013

223

GEANTA PRIM AJUTOR

prdez

8973

BUC.

1,0000

148,80

148,80

148,80

18/09/2013

224

JALUZELE VERTICALE

CLĂDIRI ZOO

8040_prdez

8040

MP.

115,5600

62,23

7.191,30

7 191,30

29/04/2013

225

LAMPA BACTERICIDA

CU UTRAVIOLETE

prdez

8975

BUC.

1,0000

1 624,40

1 624,40

1 624,40

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; incepand cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MAR1US

Loc de depozitare

Pagina 16

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

intrării in unitate

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

•4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

226

MASA

8054_prdez

8054

BUC.

1,0000

372,00

372,00

372,00

29/04/2013

227

MASA

8134_prdez

8134

BUC

1,0000

744,00

744,00

744,00

29/04/2013

228

MASA 90X90 SALA DE

MASA

8060_prdez

8060

BIJC

1,0000

372,00

372,00

372,00

29/04/2013

229

MASA 90X90 SALA DE

MASA

8060_prdez

8061

BUC.

1,0000

372,00

372,00

372,00

29/04/2013

230

MASA 90X90 SALA DE

MASA

8060_prdez

8062

BUC.

1,0000

372,00

372,00

372,00

29/04/2013

231

MASA 90X90 SALA DE

8060_prdez

BUC

1,0000

372,00

372 00

372,00

29/04/2013

232

MASA ÎNCASARE

prdez

8961

BUC.

1,0000

248,00

248,00

248.00

18/09/2013

233

MASA ÎNCASARE

prdez

8962

BUC

1,0000

372,00

372,00

372,00

18/09/2013

234

MASA PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL

prdez

8982

BUC.

1,0000

1.488,00

1 488,00

1.488,00

18/09/2013

235

MASA PRIM AIUTOR

8045_prdez

8045

BUC.

1,0000

372,00

372,00

372,00

29/04/2013

236

MULTIFUNCȚIONALA LASER BIROU BIOLOG

8137_prdez

8137

BUC.

1,0000

992,00

992,00

992.00

29/04/2013

237

OALA INOX 10 L

8032_prdez

8032

BUC.

1,0000

248,00

248,00

248,00

29/04/2013

238

OALAINOX 10 L

8032_prdez

8033

BUC.

1,0000

248,00

248,00

248,00

29/04/2013

239

OALA INOX 3 L

8024_prdez

8024

BUC.

1,0000

161,20

161,20

161,20

29/04/2013

240

OALA INOX 3 L

8024 prde

BUC

1,0000

161,20

161,20

161,20

29/04/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

1 ,pc de depozitare

Pagina 17

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

z

241

OALA INOX 3 L

8024_prdez 8026

BUC.

1,0000

161,20

161,20

161,20

29/04/2013

040

f)AI A INOX 3 I

ni ic

I 0000

8027

29/U4/2013

243

OALA INOX 6 L

8028_prdez

8028

BUC

1,0000

210,80

210,80

210,80

29/04/2013

244

OALA INOX 6 L

8028_prdez

8029

BUC

1,0000

210,80

210,80

210,80

29/04/2013

245

OALA INOX 6 L

8028_prdez

8030

BUC

1,0000

210,80

210,80

210,80

29/04/2013

246

OALA INOX 6 L

8028_prdez

8031

BUC

1,0000

210,80

210,80

210,80

29/04/2013

247

PAT

8048_prdez

8048

BUC

1,0000

1.240,00

1.240,00

1.240,00

29/04/2013

248

PISTOL SEMIAUTOMAT

prdez

8977

BUC.

1,0000

223,20

223,20

223,20

18/09/2013

249

PLACA TRANȘAT TAIAT

8020_prdez

8020

BUC.

1,0000

248.00

248,00

248.00

29/04/2013

250

PLACA TRANȘAT TAIAT

8020_prdez

8021

BUC.

1,0000

248,00

248,00

248,00

29/04/2013

251

PLACA TRANȘAT TAIAT

8020_prdez

8022

BUC.

1,0000

248,00

248,00

248,00

29/04/2013

252

PLACA TRANȘAT TAIAT

8020_prdez

8023

BUC.

1,0000

248,00

248,00

248,00

29/04/2013

253

RAFT

8050 oipmo

8050

BUC.

1,0000

496,00

496,00

496,00

29/04/2013

254

RAFT

8138_prdez

8138

BUC

1,0000

496,00

496,00

496,00

29/04/2013

255

RAFT

prdez

BUC

1,0000

310,00

310,00

310,00

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 18

Nr.

Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8916

256

RAFT

prdez

8917

BUC.

1,0000

310,00

310,00

310,00

18/09/2013

257

RAFT

BUC

J 0000

310 00

310 00

J10 00

8918

258

RAFT 1 2 M DEPOZIT

8034_prdez

8034

BUC.

1,0000

1.488,00

1 488,00

1.488,00

29/04/2013

259

RAFT 1 2 M DEPOZIT

8034j>rdez

8035

BUC.

1,0000

1 488,00

1 488,00

l 488,00

29/04/2013

260

RAFT 1 2 M DEPOZIT

8034_prdez

8036

BUC.

1,0000

1.488,00

1 488,00

1.488,00

29/04/2013

261

RAFT 1 2 M DEPOZIT

8034_prdez

8037

BUC.

1,0000

1 488,00

1.488,00

1.488,00

29/04/2013

262

RAFT 1 2 M DEPOZIT

8034_prdez

8038

BUC.

1,0000

1 488,00

1 488,00

1 488,00

29/04/2013

263

RAFT 1 2 M DEPOZIT

8034_prdez

8039

BUC.

1,0000

1 488,00

1.488,00

1 488,00

29/04/2013

264

RAFT 12 M BUCĂTĂRIE

8015_prdez

8015

BUC.

1,0000

1 488,00

1 488,00

1.488,00

29/04/2013

265

RAFT 12 M BUCĂTĂRIE

8015_prdez

8016

BUC

1,0000

1 488,00

1488,00

1.488,00

29/04/2013

266

RAFT APROVIZIONARE

8058_prdez

8058

BUC.

1,0000

496,00

496,00

496,00

29/04/2013

267

RAFT BIROU CONTAB ARHIVA

8143_prdez

8143

BUC.

1,0000

496,00

496,00

496,00

29/04/2013

268

RAFT PREZENTARE PE

PICIOARE

prdez

8968

BUC

1,0000

434,00

434,00

434.00

18/09/2013

269

RAFT PREZENTARE PE PICIOARE

prdez

8969

BUC

1,0000

434,00

434,00

434,00

18/09/2013

270

RAFT PREZENTARE PE

prdez

BUC

1,0000

434,00

434,00

434,00

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; incepand cu 2006;

Primana Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 19

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PICIOARE

8970

271

RAFT PREZENTARE PE

PICIOARE

prdez

8971

BUC.

1,0000

434,00

434,00

434,00

18/09/2013

272

RAFT PRF7FNTARF

BUC

1 0000

806 00

806 00

PERETE

8960

15/uy/zuu

273

RAFT SCULE ATELIER

8149_prdez

8149

BUC.

1.0000

620,00

620,00

620.00

29/04/2013

274

RECIPIENTI DEȘEURI METALICE

prdez

8984

BUC

1,0000

14,88

14,88

14,88

18/09/2013

275

RECIPIENTI DEȘEURI

METALICE

prdez

8985

BUC

1,0000

14,88

14,88

14,88

18/09/2013

276

RECIPIENT! DEȘEURI METALICE

prdez

8986

BUC

1.0000

14,88

14,88

14,88

18/09/2013

277

RECIPIENTI DEȘEURI

METALICE

prdez

8987

BUC.

1,0000

14,88

14,88

14.88

18/09/2013

278

RECIPIENTI DEȘEURI METALICE

prdez

8988

BUC.

1,0000

14.88

14.88

14,88

18/09/2013

279

ROTOPERCUTOR

8151_prdez

8151

BUC.

1,0000

992,00

992,00

992,00

29/04/2013

280

SCAUN

8056_prdez

8056

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

281

SCAUN

8056_prdez. 8057

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150.04

29/04/2013

282

SCAUN

8064_prdez

8064

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

283

SCAUN

8064_prdez

8065

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

284

SCAUN

8064_prdez

8066

BUC.

1,0000

150,04

150.04

150,04

29/04/2013

285

SCAUN

8064_prde

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 20

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

z

286

SCAUN

8064_prdez

8068

BUC.

1,0000

150,04

150.04

150,04

29/04/2013

287

SCAUN

BUC

1 0000

ISO 04

150 04

—150 04

8069

288

SCAUN

8064_prdez

8070

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

289

SCAUN

8064_prdez

8071

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

290

SCAUN

8064_prdez

8072

BUC.

1,0000

150,04

150.04

150,04

29/04/2013

291

SCAUN

8064_prdez.

8073

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

292

SCAUN

8064_prdez

8074

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

293

SCAUN

8064_prdez

8075

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

294

SCAUN

8064_prdez

8076

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

295

SCAUN

8064_prdez

8077

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

296

SCAUN

8064_prdez

8078

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

297

SCAUN

8064_prdez

8079

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

298

SCAUN

8108_prdez

8108

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

299

SCAUN

8108_prdez

8109

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

300

SCAUN

8108_prde

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 21

Nr.

Cit

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

UM.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

z

301

SCAUN

8108_prdez

8111

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

302

SCAUN

BUC

1 0000

i ^0 04

150,04

8112

303

SCAUN

8108 _prdez

8113

BUC.

1.0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

304

SCAUN

8IO8_prdez

8114

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

305

SCAUN

8108 prdez

8115

BUC.

1.0000

150.04

150,04

150,04

29/04/2013

306

SCAUN

8108_prdez

8116

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

307

SCAUN

8108_prdez

8117

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

308

SCAUN

8108_prdez

8118

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

309

SCAUN

8108 prdez

8119

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

310

SCAUN

81 OSprdez

8120

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

311

SCAUN

8108_prdez

8121

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

312

SCAUN

8108 prdez

8122

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

313

SCAUN

8108prdez

8123

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

314

SCAUN

8108_prdez

8124

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

315

SCAUN

8108j>rde

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 22

Nr.

Cri

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

z

.316

SCAUN

8108_prdez

8126

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

317

SCAUN

BUC

1 0000

150 04

150 04

150 04

8127

318

SCAUN

8108_prdez.

8128

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150.04

29/04/2013

319

SCAUN

8108_prdez

8129

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

320

SCAUN

8108_prdez

8130

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

321

SCAUN

8108_prdez

8131

BUC

1.0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

322

SCAUN

8141 _prdez

8141

BUC.

1,0000

150.04

150,04

150,04

29/04/2013

323

SCAUN

8l41_prdez

8142

BUC.

1,0000

150,04

150.04

150,04

29/04/2013

324

SCAUN

8147_prdez

8147

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

325

SCAUN

8l47_prdez

8148

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

326

SCAUN

8156_prdez

8156

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

327

SCAUN

8156_prdez

8157

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

328

SCAUN

8162_prdez

8162

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

329

SCAUN

8162_prdez

8353

BUC.

1,0000

150,04

150.04

150,04

29/04/2013

330

SCAUN BIROU JURIDIC

8132_prde

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; incepand cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

LOC de depozitare

Pagina 23

Nr.

Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

z

331

SCAUN BIROU JURIDIC

8132_prdez

8133

BUC

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

332

SCAI IN CABINFT

BUC

1 0000

150.04

150.04

HO 04

VETERINAR

8041

333

SCAUN CABINET

VETERINAR

8041_prdez

8042

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

334

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8919

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292.64

18/09/2013

335

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8920

BUC.

1.0000

292,64

292,64

292.64

18/09/2013

336

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8921

BUC

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

337

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8922

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

338

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8923

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

339

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8924

BUC.

1,0000

292,64

292.64

292.64

18/09/2013

340

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8925

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

341

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8926

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

342

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8927

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

343

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8928

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

344

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8929

BUC.

1.0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

345

SCAUN CONFERINȚA

prdez

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

Produsele intrate: inainte de 2006; incepand cu 2006;

Primana Municipiului Oradea

Lista de inventariere

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

Pagina 24

Magazia

SEPTEMBRIE / 2013

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

de

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

inventar

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8930

346

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8931

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

347

SCAUN CONFFRINTA

BUC

1 0000

292,64

29? 64

8932

348

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8933

BUC

1,0000

292,64

292.64

292,64

18/09/2013

349

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8934

BUC.

1,0000

292,64

292.64

292.64

18/09/2013

350

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8935

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

351

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8936

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

352

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8937

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

353

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8938

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

354

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8939

BUC.

1.0000

292.64

292,64

292,64

18/09/2013

355

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8940

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

356

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8941

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

357

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8942

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

358

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8943

BUC

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

359

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8944

BUC.

1,0000

292.64

292,64

292,64

18/09/2013

360

SCAUN CONFERINȚA

prdez

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292,64

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Primăria Municipiului Oradea

Lista de inventariere

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII

Magazia

SEPTEMBRIE / 2013

ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS Loc de depozitare

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

intrării in unitate

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8945

361

SCAUN CONFERINȚA

prdez 8946

BUC.

1,0000

292,64

292.64

292,64

18/09/2013

362

SCAUN CONFERINȚA

BUC

1 0000

292 64

292 64

292 64

8947

363

SCAUN CONFERINȚA

prdez

8948

BUC.

1,0000

292,64

292,64

292.64

18/09/2013

364

SCAUN ERGONOMIC

8044_prdez 8044

BUC.

1,0000

364,56

364,56

364,56

29/04/2013

365

SCAUN ERGONOMIC

prdez

8352

BUC.

1,0000

364,56

364.56

364,56

29/04/2013

366

SCAUN ERGONOMIC BIROU DIRECTOR

8l60_prdez

8160

BUC

1 0000

364,56

364,56

364,56

29/04/2013

367

SCAUN ERGONOMIC

CLĂDIRE INTRARE-IESIRE

8153_prdez

8153

BUC.

1,0000

364,56

364,56

364,56

29/04/2013

368

SCAUN ERGONOMIC

CLĂDIRE 1NTRARE-IESIRE

8153_prdez 8154

BUC

1,0000

364,56

364,56

364,56

29/04/2013

369

SCAUN ERGONOMIC

CLĂDIRE INTRARE-IESIRE

8153_prdez 8155

BUC.

1,0000

364,56

364,56

364,56

29/04/2013

370

SCAUN MEDICAL

prdez 9146

BUC.

1,0000

657,20

657,20

657,20

18/09/2013

371

SCAUNE

8046_prdez

8046

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

372

SCAUNE

8046_prdez 8047

BUC.

1,0000

150,04

150,04

150,04

29/04/2013

373

SERINGA AUTOMATA

prdez

8976

BUC.

1,0000

18.60

18,60

18,60

18/09/2013

Produsele intrate: înainte de 2006; începând cu 2006;

Total general


Primăria Municipiului Oradea___________

Magazia

Lista de inventariere

SEPTEMBRIE / 2013

Gestiunea AMENAJAREA SI MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE ORADEA MOS MARIUS

Loc de depozitare

Pagina 26

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Data intrării in unitate

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Scriptice

Faptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

374

SERINGA AUTOMATA

prdez

8978

BUC

1,0000

18,60

18,60

18,60

18/09/2013

375

SET CUTITE

8018jrdez

8018

BUC

1,0000

558,00

558,00

558,00

29/04/2013

376

Stativ perfuzie

prdez 8980

BUC

1,0000

496,00

496,00

496,00

18/09/2013

377

STATIV PERFUZIE

prdez 8981

BUC.

1,0000

496,00

496,00

496,00

18/09/2013

378

STETOSCOP

prdez 8964

BUC.

1,0000

74,40

74,40

74.40

18/09/2013

379

STETOSCOP

prdez

BUC.

1,0000

74,40

74,40

74,40

18/09/2013

380

TALIOMETRU CU

ULTRASUNETE

prdez 8967

BUC.

1,0000

372,00

372,00

372,00

18/09/2013

381

TRUSA INSTRUMENTAR VETERINAR

prdez 8974

BUC.

1,0000

669,60

669,60

669,60

18/09/2013

382

TRUSA MEDICALA

prdez 8966

BUC.

1,0000

954,80

954,80

954,80

18/09/2013

383

TRUSA PRIM AJUTOR

8052_prdez

8052

BUC.

1,0000

744,00

744,00

744,00

29/04/2013

Total

331.918,24

331 918,24

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate

Numele si prenumele

331.918,24

ORADEA

LISTA Mijloacelor fixe din evidenta Luna AUGUST Anul 2013

Strict locul de folosința: GRADINA ZOOLOGICA Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta Exclusiv Mijloacele Fixe IEȘITE in luna curenta Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

Videoproiector

000501

3 2 1.

29/04/2013

72

1934.40

2

Banc de lucru cu menghina

000502

3.1.1.

29/04/2013

180

2480.00

3

Banc de lucru cu menghina

000503

3.1.1.

29/04/2013

180

2480 00

4

Dulap scule

000504

3.1.1.

29/04/2013

180

1860.00

5

Trusa intervenție lacatus

000505

2.1 5.8.

29/04/2013

144

2480.00

6

Trusa intervenție electrician

000506

2.2.3.2

29/04/2013

144

2480.00

7

POS

000507

2.2.9.

29/04/2013

48

25005.84

8

Masa inox cu chiuveta

000511

3.1.1

29/04/2013

180

3410.00

9

Masa inox 1900x700x850 mm ramforsata

000512

3.1.1.

29/04/2013

180

2046 00

10

Robot taiat, feliat fructe

000513

3.1.5.

29/04/2013

72

4960.00

11

Raft inox cu polițe 1200x600x1800 mm ramforsata

000519

3 11.

29/04/2013

180

2356.00

12

Raft inox cu polițe 1200x600x1800 mm ramforsata

000530

3.1.1.

29/04/2013

180

2356.00

13

Raft inox cu polițe 1200x600x1800 mm ramforsata

000531

3.1.1

29/04/2013

180

2356.00

14

Masa inox 1900x700x850 mm ramforsata

000532

3.1.1.

29/04/2013

180

1984.00

15

Trusa intervenție instalator

000533

2.1.5.8.

29/04/2013

144

2480.00

16

Planta decorativa interior

000534

3.1.3

29/04/2013

144

3100.00

17

Reptilariu-dotari acvarii

000535

3.1.3

29/04/2013

144

31354.64

18

Adăpost leu, puma, leopard- ZOO 001

001216

1.2 7.

01/08/2013

360

959671.64

19

Adăpost tigru indian siberian- ZOO 002

001217

1.2.7.

01/08/2013

360

761248.52

20

Adăpost lup cenușiu- ZOO 003

001218

12 7

01/08/2013

360

251199 89

21

Adăpost minizoo- ZOO 004

001222

1.2.7.

01/08/2013

360

73190.49

22

Adăpost capre negre- ZOO 005

001223

1.2.7.

01/08/2013

360

38197.64

23

Adăpost berbec cu coama- ZOO 006

001224

1.2.7.

01/08/2013

360

44138.12

24

Adăpost căprior- ZOO 007

001225

12 7

01/08/2013

360

45809 46

25

Adăpost ibex- ZOO 008

001227

127

01/08/2013

360

38750.41

26

Adăpost zebra- ZOO 009

001229

1.2.7.

01/08/2013

360

38765.58

27

Adăpost lama- ZOO 010

001230

1.2.7.

01/08/2013

360

44812.70

28

Adăpost cerb carpatin- ZOO 011

001234

1.2.7.

01/08/2013

360

49702.51

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

29

Adăpost cerb lopatar- ZOO 012

001235

1.2.7.

01/08/2013

360

53269 59

30

Adăpost emu- ZOO 013

001240

1.2.7.

01/08/2013

360

40119 64

31

Adăpost strut african- ZOO 014

001241

1.2.7.

01/08/2013

360

57424.97

32

Adăpost nandu- ZOO 015

001242

1.2.7.

01/08/2013

360

52588.52

33

Adăpost cămilă- ZOO 016

001243

1.2.7.

01/08/2013

360

56983 86

34

Adăpost cangur- ZOO 017

001247

1.2.7.

01/08/2013

360

80986.52

35

Adăpost suricata- ZOO 018

001251

1 2 7.

01/08/2013

360

61467.25

36

Adăpost mangusta- ZOO 019

001252

1.2.7.

01/08/2013

360

60154.74

37

Adăpost coati- ZOO 020

001254

1.2.7

01/08/2013

360

89077 79

38

Adăpost raton- ZOO 021

001257

1.2 7.

01/08/2013

360

33554.32

39

Adăpost porc spinos- ZOO 022

001258

1.2 7

01/08/2013

360

29041.31

40

Adăpost capybara- ZOO 023

001267

1.2.7.

01/08/2013

360

98783.05

41

Adăpost urs, porc mistret- ZOO 024

001270

1.2.7

01/08/2013

360

377645 06

42

Adăpost voliere- ZOO 025

001271

1.2 7

01/08/2013

360

199751.04

43

Adăpost voliera comuna- ZOO 026

001272

1.2.7.

01/08/2013

360

137060.98

44

Adăpost ras- ZOO 027

001273

1.2.7.

01/08/2013

360

55685.88

45

Adăpost babuini- ZOO 028

001275

12 7.

01/08/2013

360

365842.45

46

Adăpost cercopiteci- ZOO 029

001276

1 2 7

01/08/2013

360

405978.30

47

Adăpost macaci japonezi- ZOO 030

001277

1.2,7.

01/08/2013

360

365876.66

48

Adăpost macaci de java- ZOO 031

001287

1.2.7.

01/08/2013

360

40615968

49

Adăpost papagali- ZOO 032

001290

1.2.7.

01/08/2013

360

707862.51

50

Adăpost lilieci- ZOO 033

001291

1.2.7.

01/08/2013

360

270636 31

51

Adăpost Reptilarium- ZOO 034

001292

1.2.7.

01/08/2013

360

1304176 12

52

Clădire pt activitati educaționale Zoo 35 si Parc

Tematic Zoo 056

001293

1.6.2.

01/08/2013

720

311642.24

53

Clădire Carantina Zoo 036

001298

1.2.7.

01/08/2013

360

190061.82

54

Cabinet veterinar Zoo 037

001309

1.6.2.

01/08/2013

720

377551.20

55

Clădire administrativa Zoo 038

001310

16 4.

01/08/2013

720

436717 10

56

Clădire Prim ajutor Zoo 039

001317

1.6.2

01/08/2013

720

91471 25

57

Clădire angajați Zoo 040

001318

1.6.1.

01/08/2013

720

395669.36

58

Clădire pentru depozitare Zoo 041

001319

15 3.

01/08/2013

432

458348 37

59

Clădire pt. intrare-iesire Zoo 042

001324

1.6.2.

01/08/2013

720

363994.01

60

Clădire spațiu relaxare Zoo 043

001325

1.6.2.

01/08/2013

720

231339.66

61

Clădire depozitare unelte Zoo 044

001326

1.2.11.

01/08/2013

288

85540.03

62

Clădire depozitare cereale Zoo 055

001327

1.5.3.

01/08/2013

432

216370 08

63

Adăpost pelicani- ZOO 057

001328

1.2.7

01/08/2013

360

300356.43

64

Adăpost animale - pensionari- ZOO 058

001331

1.2 7

01/08/2013

360

202814.23

65

Adăpost vulpi- ZOO 059

001332

1.2.7.

01/08/2013

360

36432.10

66

Adăpost nutrie- ZOO 060

001333

1.2.7,

01/08/2013

360

72809.49

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

67

Adăpost lemurieni- ZOO 061

001334

1.2.7

01/08/2013

360

122300.05

68

Clădire menaj Zoo 062

001335

1.6.4.

01/08/2013

720

98074.29

69

Adăpost animale companie- ZOO 063

001337

1.2.7.

01/08/2013

360

3873 03

70

Platforma gunoi Zoo 049

001338

1.1 5.1

01/08/2013

432

15292 98

71

Alei si drumuri Zoo 050

001340

1.3.7.2

01/08/2013

360

1494669 36

72

Amenajare teren -spațiu verde, flori Zoo 051

001342

02

01/08/2013

120

195144.88

73

împrejmuire Zoo 052

001343

1.6.3.2.

01/08/2013

360

292211.54

74

Parcare Zoo 054

001349

1.1.5.1.

01/08/2013

360

117801 69

75

Leagan copii 2 posturi Zoo

001350

3.1 1.1.

01/08/2013

60

6005.38

76

Echipament pt. joac^ - masuta, scaunele si bancheta Zoo

001352

3.1.6.

01/08/2013

120

7881.45

77

Pardoseli, covor elastic din cauciuc tip granoflex Zoo

suprafața 32 mp

001355

3.1.6.

01/08/2013

120

13840.53

78

Bordura tip granoflex Zoo suprafața 93 m

001356

3.1.6.

01/08/2013

120

13202.28

79

Complex de joaca pti copii - topogan si plasa de catarat Zoo

001358

3.1.6.

01/08/2013

120

21557.84

80

Figurina pe arc elicoidal tip calut Zoo

001359

3.1.6.

01/08/2013

120

6808.25

81

Figurina pe arc elicoidal tip luna Zoo

001369

3.1.6.

01/08/2013

120

7455.73

82

Figurina pe arc elicoidal tip floare Zoo

001370

3.1.6.

01/08/2013

120

8750 69

83

Figurina pe arc elicoidal tip motocileta Zoo

001371

3.1.6.

01/08/2013

120

8022.27

84

Complex de joaca SNRCARPO Zoo

001372

3.1.6.

01/08/2013

120

61377.85

85

Utilaj frigorific Zoo

001373

3 15

01/08/2013

72

15399.99

86

Calculator cu monitor Zoo

001377

2.2.9.

01/08/2013

48

3139 68

87

Tejghea incasare cu dulapuri rotile Zoo

001379

3 1 1.

01/08/2013

180

4402.00

88

PC all in on industriali Zoo

001382

2.2.9.

01/08/2013

48

28520.00

89

Ecograf Zoo

001382

2 1.25.2.

01/08/2013

144

10788 00

90'

Cantar electronic tip platforma pana la 300 kg Zoo

001383

2.2.1.1.2.

01/08/2013

72

4402.00

91

Masa chirurgicala Zoo

001384

2.1.25.2.

01/08/2013

144

3224.00

92

Supraveghere video Zoo Uzo 008

001385

3.3.5.

01/08/2013

144

223336.39

93

Sonorizare de alarmare Zoo Uzo 018

001386

3 3 5.

01/08/2013

144

74770.16

94

Sonorizare ambientala Zoo Uzo 028

001387

3 3.5.

01/08/2013

144

47123.52

95

Control acces si taxare pietonala Zoo Uzo 038

001389

3 3.5.

01/08/2013

144

204873.94

96

Toaleta publica Zoo Uzo 178 1 clădire cu 4 toalete

001390

1.6.1.1.

01/08/2013

576

196929.48

97

Toaleta publica Zoo Uzo 178 1 clădire cu 5 toalete

001391

1.6.1.1

01/08/2013

576

246161 82

98

Atelier intretinere ZOO UZO 138

001394

1.6.4.

01/08/2013

720

120542 36

99

Rețea de alimentare cu apa si canalizare Zoo 066

Alim.cu apa:conducte de dif.dimens.-1900ml, cămine de vizitare-47 buc.,cămine de vane-

0013

96

1.8.7.

01/08/2013

576

1749240.29

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

99

1buc ; Canalizare:conducte dif dimens.-1500ml, cămine de vizitare-25buc.;lnstalatia de încălzire: conducte dif.dimens.-3600ml, cămine de vizitare:30buc; Predecantor canalizare: 1 buc.

100

Punct termic Zoo

Butelie de egalizare -1buc.,Pompa de circulat. By-pass-2buc.,Pompa circ.boiler-1buc.,Vas de expansiune inchis 400l-incalzire-1buc.,Vas de expansiune inchis 80l-apa-1buc.,Vas de expans.inchis 400l-incalzire-1 buc.,Grup rezervoare GPL,Instalații in centrala termica,Mlcrocentrala in condensare pe GPL, Pompa circ.

incalz.H=5.3MCA,Q=10MC/H,,Boiler preparare ACM-1000L, Modul termic schimb QINC=410KW,QACC=200KW,Pomp.H-5,3MCA,Q=18,02MC/H

001397

1.1.1

01/08/2013

720

271990.66

TOTAL GENERAL                                                                       17220968.14

Comisia de recepție


Sef birou administrativ,