Hotărârea nr. 787/2013

pentru modificarea H.C.L. nr. 362/2012 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SA prin aportul în numerar al asociatului unic municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea HCL nr. 362/28.06.2012 privind aprobarea majorării capitalului social al

S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A. prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei

Analizând raportul de specialitate nr. 202002/23.09.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării HCL nr. 362/2012 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SA prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei,

Luând în considerare Actul Constitutiv al S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A.,

În conformitate cu art. 210 din Legea 31/1990 a societăților comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), lit.b), lit.c) alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a) alin. (5) lit. b) art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 362/2012 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.A. prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei și va avea următorul conținut: “Aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SA, prin aportul în numerar al acționarului majoritar - Municipiul Oradea cu suma de 298.383 lei, prin emisiunea unui nr. de 93 de acțiuni având valoarea nominala de 3.208,42 lei / acțiune. ”

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează: SC Eurobusiness Parc Oradea SA, Adunarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Eurobusiness Parc Oradea S.A., Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea,

 • •   Instituia Prefectului Județului Bihor,

 • •   Direcția Economică,

 • •   Direcția Juridică,

 • •  SC Eurobusiness Parc Oradea S.A.,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 30 septembrie 2013

  Nr. 787


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila