Hotărârea nr. 786/2013

pentru aprobarea organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, respectiv a caietului de sarcini, în vederea închirierii unui număr de 12 (douăsprezece) amplasamente destinate chioşcurilor de difuzare a presei, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare şi bilete pentru transportul în comun, pe raza Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea organizării licitației publice deschise, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini, în vederea închirierii unui număr de 12 (douăsprezece) amplasamente destinate chioșcurilor de difuzare a presei, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19011 din 27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organizării licitației publice deschise, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini, în vederea închirierii unor suprafețe de teren, destinate amplasării a 12 (douăsprezece) chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local, nr. 625 din 06.09.2010, modificată de Hotărârea Consiliului Local, nr. 35 din 14.01.2011, prin care s-au aprobat condițiile de organizare a licitației publice deschise pentru închirierea terenurilor, libere de sarcini, destinate amplasării unor chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea, precum și stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinței terenurilor ocupate de chioșcurile de presă,

Având în vedere că, mai multe amplasamente de pe raza municipiului Oradea au fost eliberate ca urmare a aplicării clauzelor contractuale de reziliere, de plin drept, a Contractelor de închiriere anterioare.

Ținând seama de potențialul economic al acestor amplasamente, se impune organizarea unei licitații publice deschise, cu strigare, în vederea obținerii unui preț avantajos pentru Municipiul Oradea. Amplasamentele care vor face obiectul închirierii, prin licitație publică - cu strigare, vor fi stabilite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Oradea.

Investiția pentru amplasarea chioșcurilor se va face pe cheltuiala viitorilor chiriași și va fi în conformitate cu documentația de urbanism aprobată și eliberată de Instituția Arhitectului Șef.

Luând în considerare prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.03.2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. b) ale art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organizarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru închirierea de terenuri, destinate amplasării a 12 (douăsprezece) chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini - Anexa nr. 1, la prezenta Hotărâre, în vederea închirierii de terenuri destinate amplasării a 12 (douăsprezece) chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru emiterea unei Dispoziții în vederea stabilirii amplasamentelor cu destinația de chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun.

Art.4. Se aprobă durata de închiriere, începând cu data de 1 (întâi) a lunii următoare adjudecării licitației - până la data de 31.01.2026. Perioada de închiriere poate fi prelungită prin acordul părților.

Art.5. Se aprobă prețul de pornire a licitației de-1,00 leu /mp/ zi.

Se aprobă pasul licitației de -0,20 lei / pas.

Art.6. Prețul stabilit, conform art. 5 din prezenta Hotărâre, este valabil în condițiile punerii la dispoziție, în favoarea administrației locale, a spațiului de informare de pe laturile chioșcului. Chiriașii care nu sunt de acord cu punerea la dispoziție, în favoarea administrației locale, a spațiul publicitar pe laturile chioșcului, vor avea prețul de închiriere dublul (de 2 X) prețului adjudecat prin licitație.

Art.7. Chiria rezultată în urma licitației rămâne fixă la nivelul anului în care aceasta a fost stabilită, urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, respectiv aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza anul următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică, având ca bază de calcul luna decembrie a anului 2013.

Art.8. Contractul de închiriere va cuprinde, în mod obligatoriu, clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art.9. Chiriașul se obligă să asigure serviciul de promovare și vânzare a:

 • tichetelor de parcare și a biletelor pentru transportul public local;

 • suvenirurilor și a produselor care promovează imaginea municipiului Oradea;

 • unor servicii de informare turistică.

Art.10. Chiriașul are obligația să obțină Autorizația de amplasare și funcționare și să amplaseze chioșcul în cel mult 45 zile, de la data semnării Contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini, în vederea reluării procedurii de licitație a amplasamentului.

Art.11. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Achiziții Publice - PMO.

Art.12. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Serviciul Achiziții Publice;

 • -    Instituția Arhitectului Șef;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   AIO-Serviciul Terenuri;

 • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 30 septembrie 2013

  Nr. 786


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Imobiliară Oradea


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 786 / 2013

Aprob Primar

Ilie Bolojan

CAI E T de S ARCI NI

pentru închirierea, prin licitație publică deschisă - cu strigare,

a 12 (douăsprezece) amplasamente, destinate chioșcurilor de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiul Oradea

DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Prezentul Caiet de Sarcini constituie anexa la Contractele de închiriere a terenurilor cu destinația -amplasare chioșcuri pentru vânzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun.

 • 2. Atribuirea terenurilor, libere de sarcini, pentru amplasarea chioșcurilor de vânzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, se face prin licitație publică deschisă -cu strigare.

CAPITOLUL I.

OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1. Se supun licitației publice, cu strigare, în vederea închirierii a 12 (douăsprezece) amplasamente, stabilite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Oradea, libere de sarcini, aparținând domeniului public al municipiului Oradea, pentru amplasare chioșcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun,

 • 1.2. Se închiriază, prin procedura licitației publice - cu strigare, amplasamente pe care se vor edifica chioșcurile ce vor fi avizate individual de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

 • 1.3.  Pe terenul închiriat, chiriașul poate amplasa numai obiectivul - chioșc pentru vânzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, pe care îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul chiriei prevăzute la cap. III.

 • 1.4. Predarea - primirea amplasamentului se va face în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării Contractului de închiriere, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

 • 1.5.  Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala chiriașului, în conformitate cu prevederile Autorizației de amplasare și funcționare emisă de Instituția Arhitectului Șef.

 • 1.6. La finalizarea investiției se va efectua verificarea încadrării în termenii Autorizației de amplasare și funcționare, emisă de Instituția Arhitectului Șef (tip chioșc, materiale, suprafață), urmând ca în baza Procesului verbal constatator, să se stabilească suprafața de teren efectiv utilizată și să se încheie un Act adițional la Contractul de închiriere, dacă este cazul.

 • 1.7.  La încetarea Contractului, din orice cauză, terenul revine administratorului - liber de sarcini.

Predarea terenului de către chiriaș se face pe baza Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului, după ridicarea chioșcului și aducerea terenului la starea inițială.

În caz de neconformare, eliberarea amplasamentului se realizează pe cale administrativă, pe cheltuiala chiriașului (fostului chiriaș).

 • 1.8. Se interzice notarea în evidențele de Carte Funciară a chioșcului amplasat pe terenul închiriat.

CAPITOLUL II.

DURATA ÎNCHIRIERII

 • 2.1. Durata închirierii terenurilor, reprezentând amplasamente pentru chioșcuri de difuzare presă, va începe cu data de 01 (unu) a lunii următoare adjudecării licitației și nu va depăși data de - 31.01.2026.

 • 2.2.  Durata închirierii poate fi prelungită prin acordul de voință al părților, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local.

CAPITOLUL III.

ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1.  Prețul de pornire a licitației pentru închirierea terenului stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al mun.

Oradea nr._______din 30.09.2013 este de 1,00 Leu/ mp/ zi, cu condiția asigurării administrației

locale a spațiului de informare pe una din laturile chioșcului. Pasul licitației este de 0,20 Lei/ pas.

 • 3.2. Amplasamentele ocupate de chioșcuri care nu asigură administrației locale spațiu publicitar pe una din laturile chioșcului, vor avea prețul de închiriere dublul (de 2 X) prețului adjudecat prin licitație.

 • 3.3.  Prețul adjudecat prin licitație va fi indexat de drept anual, începând din al doilea an, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

 • 3.4.  Chiriașul datorează chirie începând cu data obținerii Autorizației de amplasare și funcționare, dar numaitârziude45zile,de la data intrării în vigoare a Contractului de închiriere.

 • 3.5.  Plata chiriei se va face în tranșe egale, trimestriale, având ca termen de plată data de - 15 a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 3.6.  Pentru neplata la termen a chiriei și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.7.  Neplata, în termen, a 2 (două) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și luarea măsurilor pentru eliberarea pe cale administrativă a amplasamentului.

 • 3.8.  La încheierea Contractului de închiriere, chiriașul are obligația constituirii unei garanții de bună plată la Contract, egală cu 50% din chiria datorată pentru 1 (un) an de zile.

Din această sumă administratorul poate preleva penalitățile și sumele datorate de chiriaș.

CAPITOLUL IV.

CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 4.1.   Investiția reprezentând amplasare modul - chioșc pentru vânzare presă, carte, tutungerie, papetărietichete de parcare și bilete pentru transportul în comun, se va face în conformitate cu prevederile Avizului favorabil al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului (CMUAT) și a documentației de urbanism emisă în acest sens de Instituția Arhitectului Șef.

Chioșcul de presă va fi identic cu cele existente pe raza municipiului Oradea, ce au același obiect de activitate la această dată.

 • 4.2.   Realizarea investiției chioșc de difuzare presă care se va amplasa pe terenul închiriat, se va face pe cheltuiala chiriașului.

 • 4.3. Termenul de obținere a Autorizației de amplasare și funcționare, respectiv amplasarea efectivă a chioșcului

pe domeniul public este - cel mult 45 zile, de la data semnării Contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului liber de sarcini în vederea reluării procedurii de licitație a amplasamentului.

 • 4.4.   În termen de 30 zile, de la data semnării Contractului de închiriere, chiriașul are obligația de a prezenta la sediul Administrației Imobiliare Oradea un Contract ferm privind achiziționarea chioșcului, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini.

 • 4.5.   Nefinalizarea investiției, în termenul stabilit la art. 4.3. din prezentul Caiet de sarcini, dă dreptul administratorului la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere, la eliberarea amplasamentului pe cale administrativă fără intervenția instanțelor de judecată și fără plata de daune în favoarea chiriașului, precum și la reluarea procedurii de licitație a amplasamentului.

 • 4.6. Chiriașul are obligația de a obține toate avizele si acordurile necesare amplasării chioșcului și desfășurării activității, pe cheltuială proprie.

CAPITOLUL V.

DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile chiriașului

 • 5.1.    Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul Contractului de închiriere;

 • 5.2.      Chiriașul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de închiriere.

Drepturile administratorului

 • 5.3.     Administratorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație.

 • 5.4.     În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție a investiției.

În baza solicitărilor scrise, administratorul va elibera garanția de participare la licitație a celorlalți ofertanți care nu au adjudecat amplasamentul.

 • 5.5.    Garanția de bună execuție a investiției reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și în Contractul de închiriere.

Această garanție se va constitui parte din garanția de bună plată la Contractul de închiriere sau se pierde în cazul rezilierii unilaterale a Contractului de închiriere ca urmare a nerespectării obligațiilor și termenelor prevăzute în Contractul de închiriere privitor la realizarea investiției asumate sau prin denunțare unilaterală de către chiriaș.

 • 5.6.     Administratorul are dreptul să anuleze licitația, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de închiriere și Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației și să reia procedura de licitație a amplasamentului.

 • 5.7.      Administratorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de chiriaș.

 • 5.8.      În cazul prelungirii duratei închirierii, administratorul poate modifica chiria prin Hotărâre a Consiliului Local.

Chiriașul acceptă modificarea de drept a chiriei, fără a fi necesară încheierea unui Act adițional.

 • 5.9.      Administratorul are dreptul să modifice, în mod unilateral, partea reglementară a Contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 5.10. Administratorul are dreptul să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de închiriere - în cazul în care chiriașul nu respectă prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților în zone publice, aprobat prin H.C.L. 163 din 2010, cu orice actualizare și a prevederilor Autorizației de amplasare și funcționare a chioșcului.

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile chiriașului

 • 6.1. Să semneze Contractul de închiriere, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației;

  6.2.

  6.3.


Să folosească terenul închiriat numai pentru amplasarea chioșcului pentru difuzare presă carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun., în condițiile și pe amplasamentul stabilit prin documentația de urbanism.

Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate, a chioșcului.

Nefuncționarea o perioadă mai mare de 90 (nouăzeci) zile conduce la rezilierea unilaterală a Contractului de către administrator și la eliberarea terenului pe cale administrativă.

 • 6.4.   Să obțină Autorizația de amplasare și funcționare și să amplaseze chioșcul în maxim 45 zile de la data semnării Contractului de închiriere.

 • 6.5.   Să depună la Serviciul Terenuri o copie a Autorizației de amplasare și funcționare, în termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la data obținerii acesteia.

 • 6.6.    Să nu schimbe domeniul de activitate avizat, respectiv cel de vânzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare și bilete pentru transportul în comun.

 • 6.7.   Nefinalizarea investiției în termenul stabilit, prin prezentul Caiet de sarcini, duce la pierderea garanției de bună execuție a Contractului și rezilierea acestuia, după caz.

 • 6.8.   Să nu exploateze prin sau împreună cu terți chioșcul fără acordul administratorului terenului ce face obiectul închirierii.

La analiza solicitării pentru emiterea acordului de folosință împreună cu terții, administratorul terenului poate modifica nivelului chiriei;

 • 6.9.  Să restituie terenul administratorului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liberde sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

 • 6.10.    Să completeze, la finalizarea investiției sau la semnarea Actului adițional la Contractul de închiriere, garanția de bună plată, până la cuantumul de 50% din chiria anuală aferentă primului an de activitate.

 • 6.11.    Să notifice, în scris, administratorul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

 • 6.12.  Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini chioșcul edificat pe terenul închiriat, fără acordul

prealabil al administratorului terenului.

 • 6.13.   Să plătească, pe toată durata închirierii, impozitele și taxele datorate bugetului local, precum și celelalte utilități, ele neintrând în prețul chiriei.

 • 6.14.   Chiriașul se obligă să asigure serviciul de promovare și vânzare a:

- tichetelor de parcare și a biletelor pentru transportul public local; -suvenirurilor și a produselor care promovează imaginea municipiului Oradea; -unor servicii de informare turistică.

Obligațiile administratorului

 • 6.15.   Să întocmească și să semneze Contractul de închiriere în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului.

 • 6.16.  Să pună la dispoziția chiriașului terenul, pe bază de Proces verbal de primire - predare în maxim 5 (cinci)

zile de la data semnării contractului de închiriere, liber de orice sarcini.

 • 6.17.    Să confere chiriașul dreptul de folosință asupra terenului.

 • 6.18.    Să nu îl tulbure pe chiriaș în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere;

 • 6.19.    Să restituie garanția de participare la licitație a ofertanților declarați respinși, în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la înregistrării solicitărilor scrise.

Pentru perioada în care sumele reținute cu titlu de garanție se află la dispoziția administratorului nu se calculează dobânzi, sumele se încasează în lei și se va elibera aceeași sumă în lei.

CAPITOLUL VII.

MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

7.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților, cu excepția situației stabilite la pct. 5.8.

7.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b) în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către proprietar, cu preaviz de 15 zile adresat chiriașului de a elibera terenul;

 • c) prin acordul părților;

 • d) prin denunțarea unilaterală a Contractului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată administratorul va calcula despăgubiri.

7.3.     Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți,

Contractul se reziliază, de plin drept, prin denunțare unilaterală de către administrator, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriașului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care chiriașul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a schimbat destinația bunului închiriat fără obținerea acordului administratorului,

 • b) a subînchiriat terenul;

 • c) a cedat folosința terenului unor terți;

 • d) nu a respectat Autorizația de amplasare și funcționare emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

 • e) a folosit chioșcul împreună cu terți (prin închiriere, concesiune, asociere, etc) fără acordul scris al administratorului terenului;

 • f)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de 2 (două) trimestre consecutiv sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic ;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriașului și fără intervenția instanței de judecată;

Această situație de încetare a Contractului duce la pierderea garanției din Contract și la plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului de 50% din valoarea chiriei indexate la zi, precum și la eliberarea terenului pe cale administrativă.

 • h) nu a constituit garanția de bună plată la Contract;

 • i)  la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a

chiriașului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • j) în situația neutilizării chioșcului o perioadă de 90 zile, imobilul se consideră abandonat.

 • k) în cazul neobținerii Autorizației de amplasare și funcționare, în termen de max. 45 zile, sau în situația în care investiția nu este demarată sau finalizată în termenele stabilite, administratorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere.

În această situație terenul închiriat revine, liber de sarcini, administratorului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului).

CAPITOLUL VIII.

RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 8.       Chiriașul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata Contractului.

CAPITOLUL IX.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 9.      Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de închiriere se vor soluționa pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

 • 10.1.  În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, chiriașul pierde garanția de participare la licitație, iar administratorul va reorganiza procedura de licitație în vederea închirierii terenului.

 • 10.2.  Contractul de închiriere va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, instrucțiunile de licitație respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

 • 10.3.  Obținerea tuturor avizelor definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor revin în sarcina chiriașului.

 • 10.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordurilor de

branșare îl privesc pe chiriaș.

 • 10.5.  Instrucțiunile de participare la licitație, Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se publică în mass-media și de postează pe site-ul www.oradea.ro \licitații.

 • 10.6.  Ofertanții vor achita taxa și garanția de participare la licitație, la valoarea stabilită prin Instrucțiunile de participare la licitație.

 • 10.7. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, originalul chitanței de plată a taxei și a garanției de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local și față de Administrația Imobiliară Oradea, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a)  au debite restante față de bugetul local, Administrația Imobiliară Oradea sau DGFP;

 • b)  sunt în litigiu cu Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • c)  sunt în procedură de faliment;

 • d)  sunt în procedură de insolvență sau reorganizare judiciară;

 • e)   au activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice;

 • f)   au deținut Contracte de închiriere cu Administrația Imobiliară Oradea, care au fost reziliate prin denunțare unilaterală de către administrator, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

 • 10.8. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare garanția de participare la licitație și taxa de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Administrația Imobiliară Oradea.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini și instrucțiunile de licitație se consideră însușite de ofertant.

 • 10.9.  Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice deschise - cu strigare se vor depune la registratura Administrației Imobiliare Oradea, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.