Hotărârea nr. 785/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.815 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţei de 2.815 mp teren, cu destinaţia de „drum public” situat în municipiul Oradea, în zona Calea Borşului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.815 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe, de 2.815 mp teren, cu destinația ”drum public” situat în mun. Oradea, în zona Calea Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19004 din 27.09.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 2.815 mp teren, cu destinația ”drum public” aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Terenul luat în studiu corespunde drumului de exploatare DE 2725, care asigură accesul din Calea Borșului la proprietățile din zonă.

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.815 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a

numărului topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

-mp-

4158/30

4377 - Episcopia Bihor

12.695

531

4158/29

2061 - Episcopia Bihor

10.046

388

4158/26

2060 - Episcopia Bihor

11.815

352

4158/25

2059 - Episcopia Bihor

2.567

68

4158/22

2058 - Episcopia Bihor

14.387

275

4158/12

2057 - Episcopia Bihor

2.875

44

4158/11

2056 - Episcopia Bihor

11.550

22

4155/1

4083 - Episcopia Bihor

3.619

32

4150/31

2018 - Episcopia Bihor

1.835

233

4150/30

2019 - Episcopia Bihor

2.369

126

4150/27

2020 - Episcopia Bihor

4.952

239

4150/9

2023 - Episcopia Bihor

14.387

193

4150/25

2024 - Episcopia Bihor

8.131

280

4150/24

2015 - Episcopia Bihor

11.609

32

TO"

AL

2.815

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru imobilul, cu suprafața de 2.815 mp teren, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând „drum” situat în municipiul Oradea, zona Calea Borșului.

Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   Serviciul Cadastru

•   Serviciul Financiar-Contabil

•   O.C.P.I. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 785


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.