Hotărârea nr. 784/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Ardelean Angela Gabriela reprezentând suprafaţa de 81 mp teren, identificat cu nr. cad. 182215, înscris în CF 182215 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bulgarilor nr. 10, cu destinaţia de „drum public”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-na Ardelean Angela-Gabriela reprezentând suprafața de 81 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182215, înscris în C.F. 182215 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Bulgarilor nr. 10, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr.19022/27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 81 mp teren identificat cu nr. cadastral 182215 înscris în CF 182215 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Bulgarilor, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare nr. 2512 din 23.08.2013 a Biroului Notarial Drăgoiu Ilie din Oradea, d-na Ardelean Angela-Gabriela, donează Municipiului Oradea suprafața de 81 mp teren identificat cu nr. cadastral 182215 înscris în CF 182215-Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-na Ardelean Angela-Gabriela, reprezentând suprafața de 81 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182215, înscris în CF 182215 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Bulgarilor nr.10, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public” .

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Serviciul Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • ■   Direcția Tehnică

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   Serviciul Financiar - Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

 • ■   S.C. Compania de Apă S.A.

 • ■   d-na Ardelean Angela-Gabriela, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 784


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.