Hotărârea nr. 782/2013

pentru aprobarea achiziţiei directe a cotei de 3.900 mp din 5.629 mp teren identificat cu nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, proprietatea d-lui Nagy Gyorgy şi a d-ei. Bodor Agneta, în vederea realizării pe acest teren a proiectului „Dezvoltarea unor habitate naturale de specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapoti din judetul Hajdu Bihoar, proiect cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea achiziției directe a cotei de 3.900 mp, din 5.629 mp, teren identificat cu nr. topografic 6541/1, înscris în CF 2950 - Oradea, proprietatea d-lui. Nagy Gyorgy și a d-nei. Bodor Agneta, în vederea realizării pe acest teren a proiectului „Dezvoltarea unor habitate naturale de specii de arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea și în zona Korosszegapati din județul Hajdu-Bihar”, proiect cofinanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 19007 din 27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea achiziției directe a unui teren, în suprafață de 3.900 mp, situat în perimetrul proiectului „Dezvoltarea unor habitate naturale de specii de arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea și în zona Korosszegapâti din județul Hajdu-Bihar”, proiect cofinanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România, 2007 - 2013, Axa 1, acțiunea 1.3.1,

Suprafața de teren pe care se va realiza acest proiect se află în proprietatea unor persoane fizice și juridice, excepție făcând o suprafață de 1.729 mp ce se va înscrie în proprietatea publică a Municipiului Oradea în baza unei Hotărâri a Consiliului Local, din data de 30.09.2013.

Cu persoanele fizice și juridice ce dețin în proprietate teren ce urmează a fi afectat de acest proiect s-au purtat o serie de discuții și negocieri. Rezultatele acestor negocieri se vor materializa prin achiziții directe sau schimburi imobiliare cu proprietarii terenurilor, menite să reglementeze, din punct de vedere juridic, situația terenului necesar realizării proiectului.

Din această categorie de proprietari, o suprafață în cotă de 3.900 mp este proprietatea d-lui. Nagy Gyorgy și a d-nei. Bodor Agneta, în cote egale. Cu respectivi proprietari s-au negociat condițiile de preluare a acestui teren de către Municipiul Oradea, însușite de părți prin Convenția nr. 18909 din 26.09.2013.

Conform Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., S.C. Alasso Company S.R.L, valoarea de piață a terenului a fost stabilită de evaluator la 82.000 Euro, adică 21 Euro/ mp.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și c), alin. 4 lit. a), alin. 5 lit. a) și art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă achiziționarea directă de la numiții Nagy Gyorgy și Bodor Agneta, a terenului identificat cu nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 - Oradea, în suprafața de 3.900 mp situat în municipiul Oradea, str. Graurilor FN, la valoarea de 82.000 Euro.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de S.C. Alasso Company S.R.L., prin care se stabilește valoarea de piață a terenului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Plata contravalorii terenului se va face, în lei - la cursul de schimb din ziua plății, în 2 (două) rate astfel:

  • - 20.000 Euro se va achita la semnarea Contractului de vânzare - cumpărare;

  • - 62.000 Euro se va achita până cel târziu la data de 28.02.2014.

Art.4. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, a terenului achiziționat conform art.1, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Cheltuielile ocazionate de înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliare și achiziționarea proprietății, conform art. 1 din prezenta hotărâre, se vor suporta de la bugetul local.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Serviciul Financiar - Contabil

  • -   dl. Nagy Gyorgy și d-na. Bodor Agneta - împuternicită prin Gencsy Gheorghina-Cristina, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 782

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.