Hotărârea nr. 781/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 160 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Moreni nr. 2/a şi darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a suprafeţei de 160 mp teren în favoarea d-lui Benea Cornel Ionel.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 160 mp teren, situat în municipiul Oradea, str. Moreni nr. 2/A și darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 160 mp teren în favoarea d-lui Benea Cornel Ionel

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 19015 din 27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 160 mp teren, situat în municipiul Oradea str. Moreni nr. 2/A și darea acordului de principiu în vederea vânzării , prin negociere directă, a suprafeței de 160 mp teren în favoarea d-lui Benea Cornel Ionel,

În conformitate cu coala funciară nr. 4751 Oradea, terenul intravilan identificat cu nr. topo. 7903, în suprafată de 5790 mp aparține Municipiului Oradea. Conform sentinței civile nr.12122/2012 a Judecătoriei Oradea persoana menționată deține în proprietate un corp de clădire cu destinația casă de locuit în regim P+M cu amprenta la sol de 149 mp,

Conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, imobilul situat pe str. Moreni - nr. 2/A, se compune din casă de locuit cu suprafața măsurată de 149 mp proprietatea solicitantului și 160 mp teren proprietatea municipiului Oradea,

Pentru suprafața de 160 mp teren dl. Benea Cornel Ionel achită taxa utilizare teren,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 / 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448 din 2007;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „b” și ale art. 45 alin. (3) si ale art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 160 mp astfel :

Nr. topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.

cadastral -mp-

Mențiuni

7903

4751 Oradea

5790

160

Cota de 160/5790 mp teren municipiul Oradea -proprietate privată și casă proprietatea d-lui Benea Cornel Ionel.

TOTAL

160

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară și înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 160 mp, constituită într-un nr. cadastral nou, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței, de 160 mp, cu nr. cadastral nou constituit conform art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lui Benea Cornel Ionel, în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat, la art. 3, va fi supus aprobării

Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

-   Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

-   Serviciul Financiar - Contabil

  • -    Serviciul Licitații - Achiziții Publice

  • -   O.C.P.I. Bihor

- d-lui Benea Cornel Ionel, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 781


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.