Hotărârea nr. 777/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 85 mp teren, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe de 85 mp, situat în mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 38, în favoarea d-lui Unguraş Alin – Viorel, în vederea creării accesului la proprietatea acestuia.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafața de 85 mp teren, respectiv concesionarea directă a acestei suprafețe de 85 mp, situat în mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 38, în favoarea d-lui. Unguraș Alin - Viorel, în vederea creării accesului la proprietatea acestuia.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 19005 din 27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 85 mp teren, respectiv concesionarea directă a acestei suprafețe de 85 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 38, în favoarea d-lui. Unguraș Alin -Viorel, în vederea creării accesului la proprietatea sa.

Terenul luat în studiu se identifică cu nr. topo. 8197/106, înscris în CF 26592 - Oradea și aparține municipiului Oradea.

În conformitate cu Coala funciară nr. 175296 - Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 175296 și construcția edificată aici se află în proprietatea d-lui. Unguras Alin - Viorel, dobândite prin cumpărare.

Prin Certificatul de urbanism, nr.1464 din 23.05.2013, respectiv Avizul Favorabil, nr. 914 din 31.07.2013, s-a avizat favorabil solicitarea persoanei menționate, pentru crearea accesului la imobil și concesionarea terenului în suprafață de 85 mp.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 85 mp, astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou

constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF în care este intabulatnr.top

Suprafața nr. topo din acte mp.-

Observații

85

8197/106

26592 - Oradea

23.368

Teren - proprietate privată a municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară, respectiv înscrierea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a suprafeței de 85 mp, constituită într-un nr. cadastral nou, conform art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 85 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Muntele Gaina nr.38, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lui. Unguraș Alin - Viorel, în vederea realizării accesului la rețeaua stradală.

Art.4. Se aprobă stabilirea duratei de concesionare pe o perioada de 25 ani, începând de la data de 01.10.2013.

Art.5. Se aprobă redevența de 8 lei/mp/an, care se va achita începând cu data intrării în vigoare a Contractului de concesiune.

Art.6. Redevența, menționată la art. 5, rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept, anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului - Județul Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Administrația Imobiliară Oradea

o Serviciul Terenuri

o Serviciul Financiar - Contabil

o O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

o Dl. Unguraș Alin - Viorel, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 777

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.