Hotărârea nr. 776/2013

privind înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a cotei de 1.729/5.629 mp din nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, teren ce este afectat de proiectul Grădina publică pe Dealul Ciuperca.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a cotei de 1.729/ 5.629 mp din nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, teren ce este afectat de proiectul Grădină publică pe dealul Ciuperca

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 19006 din 27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a cotei de 1.729 teren din suprafața de 5.629 mp cu nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 -Oradea.

Terenul luat în studiu este afectat de proiectul - Grădină publică pe dealul Ciuperca.

În conformitate CF nr. 2950 - Oradea, cota de 1.729/ 5.629 mp teren, din nr. topo 6541/1, este înscris în proprietatea unei persoane fizice cu titlu de cumpărare din anul 1933.

Ținând seama de prevederile art. 26 alin (1) din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e s t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a cotei de 1.729/5.629 mp teren, din nr. topo 6541/1 înscris în CF 2950 Oradea, reprezentând teren -proprietate publică a municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la ”terenul public”, reprezentat de cota de 1.729/ 5.629 mp teren cunr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 - Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■  Direcția Tehnică

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■   Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări de gestiune

  • ■  Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 776


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila