Hotărârea nr. 775/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Muscă Florian şi Muscă Florica reprezentând suprafaţa de 44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 177800, înscris în CF 177800 – Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Prunilor nr. 11, cu destinaţia de „drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de soții Muscă Florian și Muscă Florica reprezentând suprafața de

44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 177800, înscris în C.F. 177800 - Oradea, situat în mun. Oradea,

str. Prunilor nr.11, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate nr. 19002/27.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 44 mp teren identificat cu nr. cadastral 177800 înscris în CF 177800 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Prunilor nr.11, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare nr. 1347 din 09.08.2013 a Biroului Notarial Igna George - Horia din Oradea, soții Muscă Florian și Muscă Florica, donează Municipiului Oradea suprafața de 44 mp teren identificat cu nr. cadastral 177800 înscris în CF 177800 - Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Muscă Florian și Muscă Florica, reprezentând suprafața de 44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 177800,înscris în CF 177800 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Prunilor nr. 1 1, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Direcția Economică, Serviciul Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Financiar - Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   d-l Muscă Florian și Muscă Florica prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 775


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.