Hotărârea nr. 772/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC „Glass Porţelan Ceramics Printing” S.R.L reprezentând suprafaţa de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 – Oradea, respectiv suprafaţa de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110 – Oradea situat în mun. Oradea, str.Plugului Nr.1/G, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind acceptarea ofertei de donație depusă de SC „Glass Porțelan Ceramics Printing” S.R.L reprezentând suprafața de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 - Oradea, respectiv suprafața de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110-Oradea situat în mun. Oradea, str. Plugului Nr.1/G, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 18935 din data de 26.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 - Oradea, respectiv suprafața de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110 - Oradea situat în mun. Oradea, str. Plugului nr.1/G, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertelor de donație imobiliară, cu încheierile de autentificare nr. 1111 și 1112 din 08.08.2013 a Biroului Notarial Moș Gheorghe din Oradea, SC „Glass Porțelan Ceramics Printing” S.R.L, donează Municipiului Oradea suprafața de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 - Oradea, respectiv suprafața de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110 - Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de SC „Glass Porțelan Ceramics Printing” S.R.L, reprezentând suprafața de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 - Oradea, respectiv suprafața de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110 - Oradea situat în mun. Oradea, str. Plugului, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație, în formă autentică, respectiv achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public” și radierea din cartea funciară 179071 Oradea, a servituților înscrise la C1.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Direcția Economică, Serviciul Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • •   AIO - Serviciul Terenuri;

  • •   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   SC „Glass Porțelan Ceramics Printing” S.R.L prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 772


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila