Hotărârea nr. 771/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Copos Petru şi Copos Ana reprezentând suprafaţa de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180913, înscris în C.F. 180913 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr.55/B, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de soții Copos Petru și Copos Ana reprezentând suprafața de

10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180913, înscris în C.F. 180913 - Oradea, situat în mun. Oradea, str.

Nojoridului nr.55/B, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 18936 din data de 26.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 180913 înscris în CF 180913 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 55/B, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare nr. 737 din 03.09.2012 a Biroului Notarial Cristina Voichița Țenț din Oradea, soții Copos Petru și Copos Ana, donează Municipiului Oradea suprafața de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 180913 înscris în CF 180913 — Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Copos Petru și Copos Ana, reprezentând suprafața de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180913, înscris în CF 180913 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 55/B, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Instituția Arhitectului Șef;

 • ■  Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • ■   Direcția Tehnică;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • ■  AIO-Serviciul Terenuri;

 • ■   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • ■  SC Compania de Apă Oradea SA

 • ■   Soții - Copos Petru și Copos Ana prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 30 septembrie 2013

  Nr. 771


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila