Hotărârea nr. 766/2013

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.504 mp, 2.880 mp şi 1.630 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de „drum” în mun. Oradea, strada Jimboliei – tronsoanele I, II, III

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 3.504 mp, 2.880 mp și 1.630 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinația de „drum” în mun. Oradea, strada Jimboliei - tronsoanele I, II, III.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 18954 din data de 26.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, tronson 1 - în suprafață de 3.504 mp, tronson 2 - în suprafață de 2.880 mp, tronson 3 - în suprafață de 1.630 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Jimboliei - tronsoanele I, II, III,

Strada Jimboliei este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/ 2002, la pozițiile nr. 371 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În conformitate cu schițele cadastrale, imobilul din mun. Oradea, str. Jimboliei tronson 1 - se constituie din suprafața de 3.504 mp teren, ce provine din nr. topo. 2676, tronson 2 - se constituie din suprafața de 2.880 mp teren, ce provine din nr. topo 2676, tronson 3 - se constituie din suprafața de 1.630 mp teren ce provine din nr. topo 2745, toate din teritoriul cadastral Sântandrei,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată; Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară, pentru înscrierea terenurilor, identificat cu: nr. topo 2676 - în suprafață de 6.744 mp și nr. topo 2745 - în suprafață de 1.726 mp, toate din teritoriul cadastral Sântandrei, identificate cu Adeverințele O.C.P.I. Bihor, nr. 54832/2013 și 59312/2013, reprezentând ”drum” -proprietate publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor cu suprafața de 3.504 mp, 2.880 mp și 1.630 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

-mp-

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau adeverință care este înscris

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral

-mp-

3.504

2676

Conform Adeverinței

O.C.P.I. Bihor nr. 54832

din 12.08.2013

6.744

3.504

2.880

2.880

1.630

2745

Conform Adeverinței

O.C.P.I. Bihor

nr. 59312 din 03.09.2013

1726

1.630

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte funciară, a imobilelor identificate la art. 2 prin prezenta Hotărâre, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de drum public - strada Jimboliei, astfel:

  • -   suprafața de 3.504 mp, reprezentând tronson 1.

  • -   suprafața de 2.880 mp. reprezentând tronson 2.

- suprafața de 1.630 mp. reprezentând tronson 3.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum

în mun. Oradea, strada Jimboliei - tronsoanele I, II, III.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria municipiului Oradea (PMO) - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

- AIO - Serviciul Terenuri;

- AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar-contabil;

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 766


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila