Hotărârea nr. 765/2013

pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 277,50 mp teren, cotă parte de 3/4 din suprafaţa totală de 370 mp, având nr. cadastral 153013, înscris CF 153013 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88, jud. Bihor, în favoarea soţilor Gherman Ioan-Aurel şi Gherman Natalia-Monica-Laura

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 277,50 mp teren, cotă parte de 3/4 din suprafața totală de 370 mp, având nr. cadastral 153013, înscris CF 153013 -

Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88, jud. Bihor, în favoarea soților Gherman loan-Aurel și

Gherman Natalia-Monica-Laura

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 18950 din data de 26.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea vânzării, prin negociere directă, în favoarea soților Gherman loan-Aurel și Gherman Natalia-Monica-Laura, a 277,50 mp teren - cotă parte de 3/4 din suprafața totală de 370 mp teren, identificat cu nr. cadastral 153013, înscris în CF 153013 - Oradea, ce a fost concesionat în baza Contractului de concesiune, nr. 1446 din 19.07.2013, pe care s-a edificat o construcție cu destinația - Spălătorie Auto și Birouri S + P + E + M - în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88,

Conform CF 153013 - Oradea, terenul solicitat spre cumpărare, în suprafață de 277,50 mp ce reprezintă cotă parte de 3/4 din suprafața totală de 370 mp, este înscris în favoarea mun. Oradea cu un drept de concesiune intabulat pe 49 de ani, pentru suprafața de 277,50 mp, în favoarea soților Gherman Ioan-Aurel și Gherman Natalia-Monica-Laura, respectiv în suprafață de 92,50 mp în favoarea S.C. Elmira Prod S.R.L.,

Ținând seama de H.C.L. nr. 330/2010 privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în C.F. convertit nr. 153013- Oradea, cu nr. cadastral 153013, în suprafață de 370 mp., situat în Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 88, în favoarea S.C. Elmira Prod SRL

In baza Legii nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local, nr. 758 din 2005, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448 din 2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5), lit. b) ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a suprafeței de 277,50 mp, ce reprezintă cotă parte de 3/4 din suprafața totală de 370 mp teren, având nr. cadastral 153013, înscris CF 153013 - Oradea, în favoarea soților Gherman Ioan-Aurel și Gherman Natalia-Monica-Laura în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului, menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 330 din 26.05.2010, privind darea acordului de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenului înscris în CF convertit nr. 153013 - Oradea, cu nr. cadastral 153013, în suprafață de 370 mp, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 88, în favoarea S.C. Elmira Prod S.R.L., se abrogă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri;

  - AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

  • -   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • -   soții Gherman Ioan-Aurelian și Gherman Natalia-Monica-Laura prin grija Serviciului Terenuri.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 765

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.