Hotărârea nr. 764/2013

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.234 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Oaşului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.234 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinația - drum în mun. Oradea, str. Oașului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 18949 din data de 26.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.234 mp, reprezentând teren, domeniul public, cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Oașului,

În conformitate cu schițele cadastrale, imobilul din mun. Oradea, str. Oașului, se constituie prin dezlipirea suprafeței de 3.234 mp

teren, din nr. topo. 2538,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea terenului, identificat cu nr. topo 2538, în suprafață de 5.190 mp, din teritoriul cadastral Sântandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 58554 din 29.08.2013, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.234 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau adeverință în care este înscris

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr.

cadastral

-mp-

3234

2538

Conform Adeverinței

O.C.P.I. Bihor nr. 58.554 din

29.08.2013

5190

3234

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 3.234 mp, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, strada Oașului.


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum - în mun. Oradea, strada Oașului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   PMO - Direcția Tehnică;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri;

-   AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 764


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.