Hotărârea nr. 76/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe 28/A+B, Bdul Decebal, nr. 28 “, municipiul Oradea, judeţul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 4, str. B-dul Decebal, nr. 28 “, municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 19395 din 29.01.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 4, str. B-dul Decebal, nr. 28”, municipiul Oradea, județul Bihor,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19394/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 4, str. B-dul Decebal, nr. 28”, municipiul Oradea, județul Bihor,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 4, str. B-dul Decebal, nr. 28” municipiul Oradea, județul Bihor .

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 4, str. B-dul Decebal, nr. 28”, municipiul Oradea, județul Bihor

Ordonatorul principal de credite :...........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :...........................................................................Asociația de proprietari Crinul

Caracteristici principale și indicatori tehnico - economici

(1Euro=4,4291leiin28.12.2012)

1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA          811,62 mii lei/ 183,25 mii euro

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA          724,08 mii lei/ 163,48 mii euro

 • 1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv TVA....................0,33 mii lei/m2 (a.u)/0,07 mii euro/ m2 (a.u)

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

 • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic


2.5. economia anuala de energie :


3 luni

3 ani

5,2 ani

73,26 kWh/m2 (a.u)/ an


540.403 kWh/an, in tone echivalent petrol 44,26 tep


2.6.reducereaanualaa emisiilorde gaze cu efectde sera echivalent CO2: 110.960,15 kg CO2/an


3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M

3.1.Anul1                                                811,62miilei/724,08miilei(inclusivTVA)

183,25 mii euro/ 163,48 mii euro (inclusiv TVA).

4. Alți indicatori

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe D 4, str. B-dul Decebal, nr. 28” municipiul Oradea, județul Bihor, se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile: 60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;

 • - cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

 • - cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -    Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 76


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”