Hotărârea nr. 758/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vidican Ioan şi soţia Vidican Viorica reprezentând suprafaţa de 56 mp teren, identificat cu nr. topografic 5854/3, înscris în CF 68246 – Oradea, situat în Oradea, str. Strugurilor nr. 26, cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Vidican loan și soția Vidican Viorica reprezentând suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. topografic 5854/3 inscris in C.F. 68246 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor Nr.26, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18684 din data de 24.09.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. topografic 5854/3 înscris în C.F. 68246 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.921 din 12.08.2013 domnul Vidican loan și soția Vidican Viorica, donează Municipiului Oradea suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. topografic 5854/3 înscris în C.F. 68246 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Vidican Ioan și soția Vidican Viorica reprezentând suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. topografic 5854/3 înscris în C.F. 68246 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •  Direcția Tehnică - P.M.O;

 • •  Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •   Domnul Vidican Ioan și soția Vidican Viorica prin grija Serviciului Terenuri.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 758

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.