Hotărârea nr. 755/2013

privire la modificarea „Metodologiei de închiriere a spaţiilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” aprobată prin H.C.L. nr. 49/2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea „Metodologiei de închiriere a spatiilor situate in incinta unităților de învățământ preuniverstar de stat” aprobata prin Hotarârea de Consiliu Local al municipiului Oradea

nr. 49 din 29 ianuarie 2013

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18999 din 26.09.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea „Metodologiei de închiriere a spatiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat”,

Ținând cont de Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 49 din data de 29 ianuarie 2013, prin care s-a aprobat Regulamentul privind monitorizarea consumurilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea si Metodologia de închiriere a spatiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniverstar de stat aflate in administrarea Administrației Imobiliare Oradea, prin care se reglementează modul de monitorizare al utilităților din cadrul unităților de învățământ cât și modalitatea și tarifele de închiriere a spatiilor, sălilor de curs și sălilor de clasa din cadrul unităților.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) alin. (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 5 din „Metodologia de închiriere a spatiilor situate in incinta unităților de învățământ preuniverstar de stat””, după cum urmează: “Închirierea bunurilor temporar disponibile ale unităților de învățământ se face prin licitație publică, la inițierea Administrației Imobiliare Oradea în funcție de solicitările existente”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • ■   Primarul Municipiului Oradea,

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea,

  • ■   Inspectoratul Școlar al Județului Bihor,

  • ■   Unitățile de învățământ aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea,

  • ■   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 755

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”