Hotărârea nr. 754/2013

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr. 4.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr. 4

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 18674 din 24.09.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, Compartimentul Locuințe propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr. 4,

Luând în considerare prevederile art. 32 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 - republicată;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 458/24.07.2012 privind aprobarea efectuării unui schimb de bunuri (mobile și imobile), în echivalent, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și S.C. Drumuri Orășenești S.A.

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din Convenția nr. 373/31.08.2012,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), lit. d), alin.(5), lit. a), alin.(6) lit. a, pct. 17 și ale art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a familiilor și a bunurilor acestora, care sunt restanțe la plata chiriei și a utilităților, din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr. 4, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, fără drept de atribuire a unei alte locuințe.

Art.2. După comunicarea prezentei hotărâri de consiliu, Compartimentul Locuințe va emite notificări pentru persoanele nominalizate în anexa 1, ca în termen de 15 zile să evacueze camerele.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, cu sprijinul reprezentanților Poliției Municipiului Oradea și a reprezentanților Biroului Întreținere.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile;

 • Administrația Imobiliară Oradea - Birou Venituri - Executare Silită;

 • Poliția Municipiului Oradea;

 • Chiriașii cuprinși în anexa nr. 1, atașată prezentei hotărâri;

 • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 30 septembrie 2013

  Nr. 754


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa 1la Hotărârea Consiliului Local 754 / 30.09.2013

Situație privind persoanele sau familiile nominalizate pentru evacuare pe cale administrativă, care au debite restante, din Centru de Cazare Temporară nr. 1 Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4

NR.

BENEFICIAR

ET /NR.CAMERA

NR.

RESTANȚE LA DATA

CRT

PERSOANE

24.09.2013

1.

BELEIU IOAN OVIDIU

Et. I cam. 1

5

7.888,66 LEI

2.

HAMZA ANGELA

Et. I cam. 2

1

2.383,78 LEI

3.

HAMZA VIORICA

Et. I cam. 3

5

5.867,62 LEI

4.

BOKA BARNUS

Et. I cam. 7

7

8.819,98 LEI

5.

MEZEIRUDOLF

Et. II cam. 8

6

3.862,71 LEI

6.

MEZEIIULIANA

Et. II cam. 11

5

7.701,01 LEI

7.

HERCZEG TIBERIU

Et. II cam. 13

4

3.423,76 LEI