Hotărârea nr. 753/2013

privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18842/2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Roman și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării in baza prevederilor Legii nr. 550/2002,

Luând in considerare Legea 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Având în vedere prevederile Legii nr. 558 din 07.12.2004 pentru modificarea Legii 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Ținând cont de prevederile art. 4 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea in executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodica a listei privind spațiile comerciale și de prestări servicii care fac obiectul vânzării in baza Legii nr. 550/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă completarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002, prin includerea spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate în Oradea, astfel:

 • •  Vasile Alecsandri nr. 21 - Spațiu comercial, înscris in CF. Nr. 16971 Oradea, nr. top 2015 -chiriaș SC KLM ELECRONIC SRL

 • •  Vasile Alecsandri nr. 21 - Spațiu comercial, înscris in CF. Nr. 16971 Oradea, nr. top 2015 -chiriaș SC EUROTOUR SRL

 • •  Vasile Alecsandri nr. 21 - Spațiu comercial, înscris in CF. Nr. 16971 Oradea, nr. top 2015 -chiriaș SC ARTUS EXIM SRL

Art.2. Spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința, menționate anterior vor fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.558/07.12.2004, prin negociere directă către actualii chiriași.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea, Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • •  Primarul Municipiului Oradea,

 • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

 • •  Administrația Imobiliară Oradea - Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002,

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 753

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”