Hotărârea nr. 752/2013

privind aprobarea modificării „Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL” , aprobat prin H.C.L. nr. 447/24.06.2010.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării „ Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL”, aprobat prin HCL nr. 447/24.06.2010

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18846 din 25.09.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, modificarea „ Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL”, aprobat prin HCL nr.447/24.06.2010

Ținând cont de prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și de H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu completările și modificările ulterioare, conform H.G. nr. 587/13.05.2009, privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, constituite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale și luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1298 din 16.04.2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri,

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.447/2010, prin care s-a aprobat Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea „ Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL”, aprobat prin HCL nr.447/2010, în sensul introducerii unei noi anexe:

“Anexa nr. 3 - Prețul / Valorile de vânzare pentru locuințele ANL din imobilul situat în Oradea, Bld. Decebal, nr. 65/F - conform Anexei la prezenta hotărâre.”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • •   Primarul Municipiului Oradea,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Juridic,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Venituri, Executare Silită,

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea, www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 752

Scara

Bloc

Etaj

Ap.

Nr. camere

Cod unitate individuala

Nr. CF

Sc.

Su.

Cote parti comune

Cota parte teren

Valoarea de inlocuire-euro/mp (Ordin 2401/2013)

Valoarea de vanzare -euro/locuinta

Comision - euro-

Pret de vanzare -euro/locuinta

Pret de vanzare teren -euro/mp+

TVA

Pret de vanzare teren - euro

Pret de vanzare locuinta + teren - euro

Valoare de amortizat la 01.01.2009

Amortizare lei/ap. la data de 30.09.2013

Scara A

1

Parter

1

2

U1

168383-C1-U1

96.34

57.05

14.88

24.41

326.00

31,406.84

314.07

31,720.91

126.48

3,087.38

34,808.29

118,593.68

9,388.67

Scara A

1

Parter

2

2

U2

168383-C1-U2

96.34

57.05

14.88

24.41

326.00

31,406.84

314.07

31,720.91

126.48

3,087.38

34,808.29

118,593.68

9,388.67

Scara A

1

Etaj 1

3

1

U3

168383-C1-U3

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara A

1

Etaj 1

4

1

U4

168383-C1-U4

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara A

1

Etaj 1

5

2

U5

168383-C1-U5

95.92

56.80

14.82

24.30

326.00

31,269.92

312.70

31,582.62

126.48

3,073.46

34,656.08

118,076.66

9,347.74

Scara A

1

Etaj 1

6

1

U6

168383-C1-U6

70.25

41.60

10.85

17.80

326.00

22,901.50

229.02

23,130.52

126.48

2,251.34

25,381.86

86,477.12

6,846.11

Scara A

1

Etaj 1

7

2

U7

168383-C1-U7

95.92

56.80

14.82

24.30

326.00

31,269.92

312.70

31,582.62

126.48

3,073.46

34,656.08

118,076.66

9,347.74

Scara A

1

Etaj 2

8

1

U8

168383-C1-U8

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara A

1

Etaj 2

9

1

U9

168383-C1-U9

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara A

1

Etaj 2

10

2

U10

168383-C1-U10

95.92

56.80

14.82

24.30

326.00

31,269.92

312.70

31,582.62

126.48

3,073.46

34,656.08

118,076.66

9,347.74

Scara A

1

Etaj 2

11

1

U11

168383-C1-U11

69.25

40.60

10.85

17.80

326.00

22,575.50

225.76

22,801.26

126.48

2,251.34

25,052.60

85,246.13

6,748.65

Scara A

1

Etaj 2

12

2

U12

168383-C1-U12

95.92

56.80

14.82

24.30

326.00

31,269.92

312.70

31,582.62

126.48

3,073.46

34,656.08

118,076.66

9,347.74

Scara A

1

Etaj 3

13

1

U13

168383-C1-U13

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara A

1

Etaj 3

14

1

U14

168383-C1-U14

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara A

1

Etaj 3

15

2

U15

168383-C1-U15

95.59

56.60

14.77

24.22

326.00

31,162.34

311.62

31,473.96

126.48

3,063.35

34,537.31

117,670.43

9,315.58

Scara A

1

Etaj 3

16

1

U16

168383-C1-U16

67.54

40.40

10.28

16.86

326.00

22,018.04

220.18

22,238.22

126.48

2,132.45

24,370.67

83,141.13

6,582.01

Scara A

1

Etaj 3

17

2

U17

168383-C1-U17

95.59

56.60

14.77

24.22

326.00

31,162.34

311.62

31,473.96

126.48

3,063.35

34,537.31

117,670.43

9,315.58

Scara A

1

Mansarda

18

1

U18

168383-C1-U18

67.97

40.25

10.50

17.22

326.00

22,158.22

221.58

22,379.80

126.48

2,177.99

24,557.79

83,670.46

6,623.91

Scara A

1

Mansarda

19

1

U19

168383-C1-U19

67.97

40.25

10.50

17.22

326.00

22,158.22

221.58

22,379.80

126.48

2,177.99

24,557.79

83,670.46

6,623.91

Scara B

1

Parter

1

1

U20

168383-C1-U20

71.52

42.35

11.05

18.12

326.00

23,315.52

233.16

23,548.68

126.48

2,291.82

25,840.49

88,040.48

6,969.87

Scara B

1

Parter

2

1

U21

168383-C1-U21

62.91

37.25

9.72

15.94

326.00

20,508.66

205.09

20,713.75

126.48

2,016.09

22,729.84

77,441.65

6,130.80

Scara B

1

Parter

3

1

U22

168383-C1-U22

70.11

42.25

10.55

17.31

326.00

22,855.86

228.56

23,084.42

126.48

2,189.37

25,273.79

86,304.78

6,832.46

Scara B

1

Etaj 1

4

1

U23

168383-C1-U23

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara B

1

Etaj 1

5

1

U24

168383-C1-U24

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara B

1

Etaj 1

6

2

U25

168383-C1-U25

95.12

56.00

14.82

24.30

326.00

31,009.12

310.09

31,319.21

126.48

3,073.46

34,392.68

117,091.87

9,269.77

Scara B

1

Etaj 1

7

2

U26

168383-C1-U26

98.97

58.60

15.29

25.08

326.00

32,264.22

322.64

32,586.86

126.48

3,172.12

35,758.98

121,831.18

9,644.97

Scara B

1

Etaj 1

8

1

U27

168383-C1-U27

70.31

42.45

10.55

17.31

326.00

22,921.06

229.21

23,150.27

126.48

2,189.37

25,339.64

86,550.98

6,851.95

Scara B

1

Etaj 2

9

1

U28

168383-C1-U28

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara B

1

Etaj 2

10

1

U29

168383-C1-U29

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara B

1

Etaj 2

11

2

U30

168383-C1-U30

95.12

56.00

14.82

24.30

326.00

31,009.12

310.09

31,319.21

126.48

3,073.46

34,392.68

117,091.87

9,269.77

Scara B

1

Etaj 2

12

2

U31

168383-C1-U31

97.77

58.65

14.82

24.30

326.00

31,873.02

318.73

32,191.75

126.48

3,073.46

35,265.21

120,353.99

9,528.02

Scara B

1

Etaj 2

13

1

U32

168383-C1-U32

70.31

42.45

10.55

17.31

326.00

22,921.06

229.21

23,150.27

126.48

2,189.37

25,339.64

86,550.98

6,851.95

Scara B

1

Etaj 3

14

1

U33

168383-C1-U33

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara B

1

Etaj 3

15

1

U34

168383-C1-U34

68.31

40.45

10.55

17.31

326.00

22,269.06

222.69

22,491.75

126.48

2,189.37

24,681.12

84,089.00

6,657.05

Scara B

1

Etaj 3

16

2

U35

168383-C1-U35

94.79

55.80

14.77

24.22

326.00

30,901.54

309.02

31,210.56

126.48

3,063.35

34,273.90

116,685.64

9,237.61

Scara B

1

Etaj 3

17

2

U36

168383-C1-U36

98.76

58.45

15.27

25.04

326.00

32,195.76

321.96

32,517.72

126.48

3,167.06

35,684.78

121,572.68

9,624.50

Scara B

1

Etaj 3

18

1

U37

168383-C1-U37

69.97

42.25

10.50

17.22

326.00

22,810.22

228.10

23,038.32

126.48

2,177.99

25,216.31

86,132.44

6,818.82

Scara B

1

Mansarda

19

1

U38

168383-C1-U38

68.17

40.45

10.50

17.22

326.00

22,223.42

222.23

22,445.65

126.48

2,177.99

24,623.64

83,916.66

6,643.40

Scara B

1

Mansarda

20

1

U39

168383-C1-U39

68.17

40.45

10.50

17.22

326.00

22,223.42

222.23

22,445.65

126.48

2,177.99

24,623.64

83,916.66

6,643.40

TOTAL

3,062.24

1,816.40

471.87

773.97

998,290.24

9,982.90

1,008,273.14

97,891.73

1,106,164.87

3,769,590.00

298,425.88

Scara

Bloc

Etaj

Ap.

Nr. camere

Cod unitate individ

uala

Nr. CF

Sc.

Su.

Cote parti comune

Cota parte teren

Valoarea de inlocuire-euro/mp (Ordin 2401/2013)

Valoarea de vanzare -euro/locuinta

Comision -euro-

Pret de vanzare -euro/locuinta

Pret de vanzare teren -euro/mp+

TVA

Pret de vanzare teren -euro

Pret de vanzare locuinta     +

teren        -

euro

Valoare de amortizat la 01.01.2009

Amortizare lei/ap. la data de 30.09.2013

Scara A

2

Parter

1

2

U1

168415-C1-UI

96.69

57.05

15.20

25.00

326.00

31,520.94

315.21

31,836.15

126.48

3,162.00

34,998.15

119,024.52

9,422.77

Scara A

2

Parter

2

2

U2

168415-C1-U2

96.69

57.05

15.20

25.00

326.00

31,520.94

315.21

31,836.15

126.48

3,162.00

34,998.15

119,024.52

9,422.77

Scara A

2

Etaj 1

3

1

U3

168415-C1-U3

68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara A

2

Etaj 1

4

1

U4

168415-C1-U4

68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara A

2

Etaj 1

5

2

U5

168415-C1-U5

96.26

56.80

15.13

25.00

326.00

31,380.76

313.81

31,694.57

126.48

3,162.00

34,856.57

118,495.20

9,380.87

Scara A

2

Etaj 1

6

1

U6

168415-C1-U6

68.81

40.60

10.82

17.00

326.00

22,432.06

224.32

22,656.38

126.48

2,150.16

24,806.54

84,704.49

6,705.77

Scara A

2

Etaj 1

7

2

U7

168415-C1-U7

96.26

56.80

15.13

25.00

326.00

31,380.76

313.81

31,694.57

126.48

3,162.00

34,856.57

118,495.20

9,380.87

Scara A

2

Etaj 2

8

1

U8

168415-C1-U8

68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara A

2

Etaj 2

9

1

U9

168415-C1-U9

68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara A

2

Etaj 2

10

2

U10

168415-C1-U1

0 96.26

56.80

15.13

25.00

326.00

31,380.76

313.81

31,694.57

126.48

3,162.00

34,856.57

118,495.20

9,380.87

Scara A

2

Etaj 2

11

1

U11

168415-C1-U1

1 68.81

40.60

10.82

17.00

326.00

22,432.06

224.32

22,656.38

126.48

2,150.16

24,806.54

84,704.49

6,705.77

Scara A

2

Etaj 2

12

2

U12

168415-C1-U1

2 96.26

56.80

15.13

25.00

326.00

31,380.76

313.81

31,694.57

126.48

3,162.00

34,856.57

118,495.20

9,380.87

Scara A

2

Etaj 3

13

1

U13

168415-C1-U1

3    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara A

2

Etaj 3

14

1

U14

168415-C1-U1

4    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara A

2

Etaj 3

15

2

U15

168415-C1-U1

5   95.92

56.60

15.08

25.00

326.00

31,269.92

312.70

31,582.62

126.48

3,162.00

34,744.62

118,076.66

9,347.74

Scara A

2

Etaj 3

16

1

U16

168415-C1-U1

6    68.47

40.40

10.76

17.00

326.00

22,321.22

223.21

22,544.43

126.48

2,150.16

24,694.59

84,285.96

6,672.64

Scara A

2

Etaj 3

17

2

U17

168415-C1-U1

7   95.92

56.60

15.08

25.00

326.00

31,269.92

312.70

31,582.62

126.48

3,162.00

34,744.62

118,076.66

9,347.74

Scara A

2

Mansarda

18

1

U18

168415-C1-U1

8 68.21

40.25

10.72

17.00

326.00

22,236.46

222.36

22,458.82

126.48

2,150.16

24,608.98

83,965.90

6,647.30

Scara A

2

Mansarda

19

1

U19

168415-C1-U1

9 68.21

40.25

10.72

17.00

326.00

22,236.46

222.36

22,458.82

126.48

2,150.16

24,608.98

83,965.90

6,647.30

Scara B

2

Parter

1

1

U20

168415-C1-U2

0   68.55

40.25

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Parter

2

1

U21

168415-C1-U2

1    63.13

37.25

9.92

16.00

326.00

20,580.38

205.80

20,786.18

126.48

2,023.68

22,809.86

77,712.46

6,152.24

Scara B

2

Parter

3

1

U22

168415-C1-U2

2 71.77

42.35

11.28

18.00

326.00

23,397.02

233.97

23,630.99

126.48

2,276.64

25,907.63

88,348.23

6,994.23

Scara B

2

Etaj 1

4

1

U23

168415-C1-U2

3    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 1

5

1

U24

168415-C1-U2

4    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 1

6

1

U25

168415-C1-U2

5   71.94

42.45

11.31

18.00

326.00

23,452.44

234.52

23,686.96

126.48

2,276.64

25,963.60

88,557.50

7,010.80

Scara B

2

Etaj 1

7

2

U26

168415-C1-U2

6   99.31

58.60

15.61

25.00

326.00

32,375.06

323.75

32,698.81

126.48

3,162.00

35,860.81

122,249.72

9,678.10

Scara B

2

Etaj 1

8

2

U27

168415-C1-U2

7   94.91

56.00

14.92

25.00

326.00

30,940.66

309.41

31,250.07

126.48

3,162.00

34,412.07

116,833.36

9,249.31

Scara B

2

Etaj 2

9

1

U28

168415-C1-U2

8    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 2

10

1

U29

168415-C1-U2

9   68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 2

11

1

U30

168415-C1-U3

0   68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 2

12

2

U31

168415-C1-U3

1    99.40

58.65

15.63

25.00

326.00

32,404.40

324.04

32,728.44

126.48

3,162.00

35,890.44

122,360.51

9,686.87

Scara B

2

Etaj 2

13

2

U32

168415-C1-U3

2   94.91

56.00

14.92

25.00

326.00

30,940.66

309.41

31,250.07

126.48

3,162.00

34,412.07

116,833.36

9,249.31

Scara B

2

Etaj 3

14

1

U33

168415-C1-U3

3    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 3

15

1

U34

168415-C1-U3

4    68.55

40.45

10.78

17.00

326.00

22,347.30

223.47

22,570.77

126.48

2,150.16

24,720.93

84,384.44

6,680.43

Scara B

2

Etaj 3

16

1

U35

168415-C1-U3

5    68.21

40.25

10.72

17.00

326.00

22,236.46

222.36

22,458.82

126.48

2,150.16

24,608.98

83,965.90

6,647.30

Scara B

2

Etaj 3

17

2

U36

168415-C1-U3

6 99.06

58.45

15.57

25.00

326.00

32,293.56

322.94

32,616.50

126.48

3,162.00

35,778.50

121,941.97

9,653.74

Scara B

2

Etaj 3

18

2

U37

168415-C1-U3

7   94.57

55.80

14.87

24.00

326.00

30,829.82

308.30

31,138.12

126.48

3,035.52

34,173.64

116,414.82

9,216.17

Scara B

2

Mansarda

19

1

U38

168415-C1-U3

8 68.21

40.25

10.72

17.00

326.00

22,236.46

222.36

22,458.82

126.48

2,150.16

24,608.98

83,965.90

6,647.30

Scara B

2

Mansarda

20

1

U39

168415-C1-U3

9 68.21

40.25

10.72

17.00

326.00

22,236.46

222.36

22,458.82

126.48

2,150.16

24,608.98

83,965.90

6,647.30

TOTAL

3,066.10

1,809.00

482.03

775.00

999,548.60

9,995.49

1,009,544.09

98,022.00

1,107,566.09

3,774,341.63

298,802.05