Hotărârea nr. 746/2013

pentru abrogarea H.C.L. nr. 285/2009 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc Candeo şi aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO, DMPFI şi Fundaţia Copii Făgăduinţei în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea HCL nr. 285 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc Candeo și aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Fundația Copiii Făgăduinței, în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinație multifuncțională Candeo

Analizând Raportul de specialitate nr. 224498 din 26.09.2013, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea abrogarea HCL nr. 285 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc ”Candeo” și aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Fundația Copiii Făgăduinței,

Ținând seama de H.C.L. nr. 283 din 30 martie 2009, privind unele măsuri pentru implementarea proiectului Centrul social cu destinație multifuncțională CANDEO din luliu Maniu nr. 20,

Luând în considerare H.C.L. nr. 285/2009 privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc «CANDEO»,

Având în vedere adresa nr. 223117 din 13.09.2013 prin care Fundația Creștină de Asistență Socială Casa declară că se află în imposibilitatea de a-și duce la îndeplinire responsabilitățile asumate în acordul de parteneriat aprobat prin HCL nr. 285/2009,

Ținând cont de procesul verbal nr. 224489 din 25.09.2013, cu privire la analiza dosarelor de solicitare a încheierii unui acord de parteneriat cu Administrația socială Comunitară Oradea, în vederea implementării proiectului Centru social cu destinație multifuncțională Candeo,

Luând în considerare faptul că activitățile centrului urmează să înceapă în cursul lunii octombrie 2013, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.d), lit. e) alin. (6) lit. a), pct. 2, alin. (7) lit. a) și art. 45, alin.(2) lit. f), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se abrogă H.C.L. nr. 285/2009, privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc ”Candeo”.

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Fundația Copiii Făgăduinței, în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinație multifuncțională Candeo - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea,

 • •   Instituția Prefectului jud. Bihor,

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

 • •   Fundația Copiii Făgăduinței prin grija ASCO,

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 746

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Consiliul Local al Municipiului Oradea           Direcția de Management Proiecte cu

Administrația Socială Comunitară Oradea            Finanțare Internațională Oradea

Nr.^^^3 din                 Nr.^J?^/ din

Fundația Copiii Făgăduinței N r.________________din ______________

ACORD DE PARTENERÎAT încheiat între:

 • 1.  Administrația Socîaîă Comunitară Oradea, cu sediul în jud. Bihor, loc. Oradea, str. Primăriei nr. 42, cod fiscal 14371033, tel. 0259-441677, fax 0259-441678, cod poștal 410209, reprezentată legal prin d-na Arina Moș, în calitate de directorgeneral;

 • 2.  Direcția Management Proiecte cu Finanțare internațională Oradea, cu sediul în jud. Bihor, Ioc. Oradea, P-ța Unirii nr. 1, cod fiscal 423048, tel. 0259 437000, cod poșta 1410100, reprezentată legal prin dl. Marius Moș în calitate de director executiv

Ș<

 • 3.  Fundația Copiii Făgăduinței, cu sediul în jud. Bihor, loc. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, nr. 46, bl. P17, ap. 13, cod fiscal 1064910 3, tel. 0359-401292, reprezentată legal prin dl. Samui! Mitra, în calitate de președinte.

 • l. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT îl constituie derularea proiectului Centru multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc „Candeo", situat pe str. luliu Maniu nr. 20.

II. DURATA CONTRACTULUIjACORDULUO este de 6 ani de ia deschiderea Centrului multifuncțional și întră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

m. DREPTURi Șî OBLIGAȚII

1. Obligațiile Administrației Sociale Comunitare Oradea:

O        a. Să desemneze un reprezentant care răspunde de derularea proiectului;

 • b. Să colaboreze cu Fundația Copiii Făgăduinței în vederea identificării și selectării beneficiarilor serviciului;

 • c. Să stabilească și să aplice un set clar de indicatori pentru monitorizarea, evaluarea și controlul calității serviciilor, a gradului de satisfacție a beneficiarilor, performanței personalului, costul serviciului, precum și folosirea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare utilizate de fundație în procesul de furnizare a serviciilor;

 • d. Să stabilească și să utiiizeze un set clar de indicatori pentru evaluarea performanței organizaționale (ex: numărul persoanelor deservite, rata de abandon, calitatea vieții, rezultatele procesului de furnizare a serviciilor sociale - calificare, angajare în câmpul muncii, tratament etc.J;

 • e. Să asigure Fundației Copiii Făgăduinței îndrumare metodologică cu privire la furnizarea serviciilor și la alte drepturi pe care ie au beneficiarii, potrivit legii;

 • f.  Să respecte, conform iegii, confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor primite de la parteneri și să asigure securizarea acestordate;

 • g. Să deconteze cheltuielile de furnizare a serviciilor sociale care fac obiectul prezentului acord de parteneriat, în cuantum de 125 lei'persoană asistată/lună, fără a se depăși suma de 5.000 lei/lună, reprezentând: cheltuieli cu salariile personalului angajat care deservește centrul și cheltuieli cu cumpărarea și prepararea hranei;

 • h. Să deconteze cheltuielile enumerate mai sus, cu O.P. prin Trezorerie, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de ia data înregistrării la Centrul de Informare pentru Cetățeni de la. sediul ASCO, a raportului financiar și a documentelor justificative;

 • i.  Să numească comisia responsabilă cu seiectarea beneficiarilor serviciilor acordate, comisie compusă din reprezentanți ai fiecărui partener.

 • 2. Obligațiile Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • a. Să desemneze un reprezentant în cadrul proiectului;

 • b. Să colaboreze cu partenerii în toate activitățile proiectului;

 • c. Să colaboreze cu partenerii la elaborarea strategiei pe termen lung care să ducă la continuarea activității după încheierea perioadei de finanțare a proiectului;

 • d. Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor obținute de la parteneri și să asigure securizarea acestor date;


 • e. Să comunice Administrației Sociale Comunitare Oradea orice situație care împiedică sau poate împiedica furnizarea serviciilor care fac obiectul prezentului parteneriat;

 • f.  Să nu prejudicieze sub nicio formă imaginea publică a partenerilor;

 • g. Să contribuie la promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

 • h. Să participe, prin reprezentantul desemnat, la toate întâlnirile de proiect;

 • i.  Să colaboreze cu partenerii de proiect în vederea atingerii obiectivelor strategice pe termen lung elaborate după încheierea perioadei de finanțare.

 • 3. Obligațiile Fundației Copiii Făgăduinței

 • a. Să furnizeze servicii sociale având ca scop dobândirea de către rezidenți a deprinderilor de viață independentă, în conformitate cu standardele specifice de calitate, reglementate de legislația în vigoare;

 • b. Să colaboreze cu ASCO în vederea identificării și selectării beneficiarilor;

 • c. Să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor în legătură cu obiectul prezentului acord de parteneriat, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d. Să transmită la ASCO rapoartele financiare, rapoartele privind acordarea serviciilor și orice alte documente solicitate, în scopul monitorizării, evaluării și controlului modului de furnizare a serviciilor;

 • e.   Să predea la ASCO în vederea decontării, raportul financiar însoțit de documente financiar - contabile corect întocmite, care să reflecte realitatea.

 • f. Raportul financiar va fi întocmit în ultima zi lucrătoare a lunii și se va depune la sediul ASCO în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, împreună cu documente financiar - contabile justificative.

 • g. Să pună în aplicare măsurile recomandate de ASCO, prevăzute în rapoartele de monitorizare;

 • h. Răspunde în fața inspecției sociale pentru respectarea standardelor legale în vigoare cu privire la furnizarea serviciilor sociale;

 • i. La expirarea acordului de parteneriat, Fundația Copiii făgăduinței are obligația de a preda serviciul social contractat, cu plata ia zi a tuturor obligațiilor asumate prin acordul de parteneriat.

 • IV. încetarea parteneriatului-prezentul parteneriat încetează în următoarele situații:

 • a. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care nu se recurge ia prelungirea lui;

 • b. în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat; ‘

 • c.  acordul părților privind încetarea partenerlatului;

 • d. retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizațiilor, expirarea valabilității acestora ori limitarea domeniului de activitate pentru care unul din parteneri a fost autorizat, în situația în care această limitare afectează acordarea serviciilor centrului multifuncțional;

 • e. forța majoră, dacă este invocată de una din părți.

 • V. Soluționarea litigiilor - litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul parteneriat vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare partener.

Administrația Socială

Comunitară Oradea Director general Arinâ^MoșRespor^aQ


proiecte

Direcții Juridică O Ițea Marc 'V fi/

Fundația CopiiiDirecția Management Proiecte cu Finanțare Inter Director ex Marius.hflH^