Hotărârea nr. 744/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. M. Sadoveanu nr. 1/A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Gard beton Piața Obor, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 205659 din 26.09.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Gard beton Piața Obor, municipiul Oradea, județul Bihor”,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 6488 din 18.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Gard beton Piața Obor, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Gard beton Piața Obor, municipiul Oradea, județul Bihor” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :......................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :......................................................................SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

(1 Euro =4,4466 lei în data de 29.08.2013)

Valoarea totală a investiției               26,549 mii lei /5,971mii euro (inclusiv TVA)

dincareC+M                         19,968miilei/4,491 mii euro (inclusivTVA)

Esalonarea investitiei INV/C+M

Anul I


Capacitati:

 • - stâlpi din beton armat 270 cm

 • - plăci beton armat 200x40 cm

 • - plăci beton armat 200x50 cm

 • - împrejmuire/gard

Durata de realizare a investitiei:


26,549 mii lei / 19,968 mii lei (inclusiv TVA)

5,971miieuro/4,491miieuro (inclusivTVA)


56 bucăți

90 bucăți

144 bucăți

150 lei/ml fără TVA


1 lună


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile proprii sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •   SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2013

Nr. 744

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.