Hotărârea nr. 740/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 16, str. Flamarion nr. 7”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare termica bloc de locuinte PC 16, str. Flamarion, nr.7”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203482 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termica bloc de locuințe PC 16, str. Flamarion, nr.7 -faza DALI”.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203447 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe PC 16, str. Flamarion, nr.7”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 . Se aproba indicatorii tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PC 16, str. Flamarion, nr.7”

Indicatori tehnico-economici cursBNR 1euro=4,5535lei ladatade07.06.2013

Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                    200,17miilei= 43,96miieuro

din care:

 • •    construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 180,36 mii lei =39,61 miieuro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

180,36 mii lei / 746,80 mp = 0,24 mii lei/m2 (a.u.)

39,61 mii euro /746,80 mp= 0,05miieuro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                            3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                   3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 6,20 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

58,5kwh/m2a.u.)

 • •   Economia anuală de energie                                     130839,36kwh/an

în tone echivalentpetrol =                                           11,25 tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

42kgCO2/mp=31365,6kgCO2/an

 • •    Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetice 11 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 200,17 mii lei/ 180,36 mii lei = 43,96 mii euro / 39,61 mii euro

ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție “Reabilitare termica bloc de locuințe PC 16, str. Flamarion, nr.7” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

•  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economica

 • •  Compartimentul Eficiență Energetica

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridica

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finantare Internationala

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 740

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.