Hotărârea nr. 726/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 130, str. Salcâmilor nr. 7”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind

aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe PB 130,

str. Salcâmilor, nr.7”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203685 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termica bloc de locuințe PB 130, str. Salcâmilor, nr.7 -faza DALI”.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203684 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe PB 130, str. Salcâmilor, nr.7”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 130, str. Salcâmilor, nr.7”

Indicatori tehnico-economici cursBNR 1euro=4,5535lei ladatade07.06.2013

Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                    290,34miilei=63,76miieuro

din care:

 • •    construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 263,26miilei=57,81 miieuro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

263,26 mii lei /1460,80 mp = 0,18 mii lei/m2 (a.u.)

57,81 miieuro/1460,80 mp=0,04miieuro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                            3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                   3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 5,83 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

45,9kwh/m2 a.u.)

 • •   Economia anuală de energie                                    203197,28 kwh/an

întoneechivalentpetrol=                                         17,47tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

33 kg CO2/mp = 48206,4 kg

CO2 /an

 • •    Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetice 19 apartamente Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 290,34 mii lei = 63,76 mii euro / 263,26 mii lei = 57,81 mii euro

ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție “Reabilitare termica bloc de locuințe PB 130, str. Salcâmilor, nr.7” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economică

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridica

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 726

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.