Hotărârea nr. 72/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A “, municipiul Oradea, judeţul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție„Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A “, municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 19401 din 29.01.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A”, municipiul Oradea, județul Bihor,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19183/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A”, municipiul Oradea, județul Bihor,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A” municipiul Oradea, județul Bihor .

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție„Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2A”, municipiul Oradea, județul Bihor Ordonatorul principal de credite :..................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :....................................................Asociația de proprietari Constantin Brancusi nr. 144

Caracteristici principale și indicatori tehnico - economici

(1Euro =4,4291 lei in 28.12.2012)

451,75 mii lei/ 102,00 mii euro

402,33 mii lei/ 90,84 mii euro

0,27 mii lei/m2 (a.u)/0,06 mii euro/ m2 (a.u)


1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA

 • 1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv TVA

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

 • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termică

3 luni

3 ani

5,3 ani

71,5 kWh/m2 (a.u)/ an


2.5. economiaanualadeenergie:       294.086kWh/an,in toneechivalentpetrol 27,77 tep

2.6. reducereaanualaa emisiilorde gaze cu efectde sera echivalent CO2: 69.543,02 kg CO2/an


3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M

3.1.Anul 1                                                451,75mii lei/402,33mii lei (inclusivTVA)

102,00mii euro/90,84mii euro (inclusivTVA).

4. Alți indicatori

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 30, str. N. Bălcescu, nr. 2Amunicipiul Oradea, județul Bihor, se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile: 60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;

 • - cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

 • - cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -    Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 72


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”