Hotărârea nr. 718/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 81, str. Locomotivei nr. 7”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei, nr.7”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203592 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termica bloc de locuințe PB 81, str. Locomotivei, nr.7 -faza DALI”.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203588 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe PB 81, str. Locomotivei, nr.7”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei, nr.7”

Indicatori tehnico-economici curs BNR 1euro=4,5535 lei la data de 07.06.2013 Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                       295,94 mii lei = 64,99 mii euro

din care:

 • •    construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 266,76 mii lei = 58,58 mii euro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

266,76 mii lei /1460,9 mp = 0,18 mii lei/m2 (a.u.)

58,58 mii euro /1460,9 mp = 0,04 mii euro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                            3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                   3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 5,39 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

48,3kwh/m2 a.u.)

 • •   Economia anuală de energie                                    222933,34 kwh/an

în tone echivalent petrol =                                             19,17 tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 :

36 kg CO2/mp = 52592,4 kg CO2 /an

 • •    Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetice 20 apartamente Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 295,94 mii lei/ 266,76 mii lei = 64,99 mii euro / 58,58 mii euro

ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finantarea obiectivului de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei, nr.7” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economica

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridică

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 718