Hotărârea nr. 707/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 124, str. Meşteşugarilor nr. 73”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 124, str. Mestesugarilor, nr. 73”

Analizând Raportul de specialitate nr. 203646 din 25.09.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție,, Reabilitarea termica bloc de locuințe AN 124, str. Meșteșugarilor, nr. 73 -faza DALI,,.

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, Ținând cont de nota de fundamentare cu nr. 203645 din 25.09.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe AN 124, str. Meșteșugarilor, nr. 73”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 124, str. Mestesugarilor, nr. 73”

Indicatori tehnico-economici cursBNR 1euro=4,5535 lei ladatade07.06.2013

Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                    269,94miilei= 59,28miieuro

din care:

 • •    construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 243,54miilei= 53,48miieuro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă bloc fara spatiu comercial)

243,54 mii lei / 1067 mp = 0,23 mii lei/m2 (a.u.)

53,48 miieuro/1067 mp=0,05miieuro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                            3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                   3 ani

 • •    Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 10,08 ani

 • •    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

51,4 kwh/m2 a.u.)

 • •   Economia anuală de energie                                    108767,20 kwh/an

întoneechivalentpetrol=                                         9,35tep

 • •    Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2:

24 kg CO2/mp = 25608 kg

CO2 /an

 • •    Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetice 16 apartamente Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 269,94 mii lei = 59,28 mii euro / 243,54 mii lei = 53,48 mii euro

ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe AN 124, str. Meșteșugarilor, nr. 73” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economică

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridică

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 30 septembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 707